หน่วยการเรียนรู้ แสงและการมองเห็น
    เรื่อง
"ข้อสอบก่อนเรียนและหลังเรียน"
คำชี้แจง : ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

 1. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ข้อใดกล่าวเปรียบเทียบได้ถูกต้อง
เลนส์ตาทำหน้าที่รับแสงคล้ายกับเลนส์นูนของกล้องถ่ายรูป
เรตินาทำหน้าที่เป็นฉากรับภาพคล้ายกับฟิล์มของกล้องถ่ายรูป
ม่านตาทำหน้าที่ปรับความเข้มแสงคล้ายกับไดอะแฟรมของกล้องถ่ายรูป
เปรียบเทียบถูกทุกข้อ

2. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ม่านตาทำหน้าที่ปรับความเข้มของแสงบนเรตินาให้พอเหมาะโดยเปลี่ยนขนาดของพิวพิล
กล้ามเนื้อยึดเลนส์ตาทำหน้าที่บังคับให้เลนส์ตานูนมากหรือน้อยเพื่อให้เกิดภาพชัดบนเรตินา          
กล้องถ่ายรูปใช้วิธีเลื่อนตำแหน่งของเลนส์เพื่อให้เกิดภาพชัดบนฟิล์ม
กล่าวถูกทุกข้อ

3. ในการทดลองเมื่อวางกระจกเงาราบ 2 บานทำมุมกัน 30 องศา จำนวนภาพที่เกิดขึ้นในกระจกเงาทั้งสองเป็นเท่าใด
30 ภาพ
6 ภาพ
5 ภาพ
2 ภาพ

4. จากข้อ 3 ถ้าวางกระจกเงาราบทั้ง 2 บานเป็นมุม 0 องศา จำนวนภาพที่เกิดขึ้นเป็นตามข้อใด
0 ภาพ
1 ภาพ
2 ภาพ
นับไม่ถ้วน

5. ในการทดลองเมื่อวางกระจกเงาราบ 2 บาน ทำมุมกัน 100 องศา จำนวนภาพที่เกิดขึ้นในกระจกเงาทั้งสองเป็นเท่าใด
50 ภาพ
3.6 ภาพ
3 ภาพ
2 ภาพ

6. ในการทดลองเมื่อนำกระจกเงาราบ 2 บาน วางทำมุมกันแล้วทำให้เกิดภาพในกระจกทั้งสองทั้งหมด 5 ภาพ จงหามุม
ที่กระจกเงาราบวางทำมุมกัน

30 องศา
45 องศา
60 องศา
90 องศา

7. ในการทดลองถ้าวางวัตถุไว้ที่จุดศูนย์กลางความโค้งของกระจกเว้า ภาพที่เกิดขึ้นจะเป็นตามข้อใด
ภาพจริงหัวกลับขนาดเท่ากับวัตถุ
ภาพเสมือนหัวตั้งขนาดเท่ากับวัตถุ
ภาพจริงหัวกลับขนาดเล็กกว่าวัตถุ
ภาพจริงหัวกลับขนาดใหญ่กว่าวัตถุ

8. ในการทดลองเราจะต้องวางวัตถุให้ห่างจากเลนส์นูนเท่าใด จึงจะทำให้มองเห็นภาพที่เกิดจากเลนส์นูน
ได้โดยไม่ต้องใช้ฉากรับ

วางวัตถุให้อยู่ห่างจากเลนส์นูนน้อยกว่าความยาวโฟกัสของเลนส์นูน
วางวัตถุให้อยู่ห่างจากเลนส์นูนเท่ากับความยาวโฟกัสของเลนส์นูน
วางวัตถุให้อยู่ห่างจากเลนส์นูกมากกว่าความยาวโฟกัสแต่น้อยกว่าสองเท่าของความยาวโฟกัสของเลนส์นูน
วางวัตถุให้อยู่ห่างจากเลนส์นูนเท่ากับสองเท่าของความยาวโฟกัสของเลนส์นูน

9. จากการศึกษาเรื่องการหักเหของแสง ถือได้ว่าปริมาณใดของแสงไม่เปลี่ยนแปลง
พลังงานของแสง
ความเร็ววของแสง
ความยาวของแสง
ความถี่ของแสง

10. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อใดหมายถึงจุดโฟกัสของเลนส์หรือกระจกโค้ง

จุดรวมรังสีขนานทุกแนวและทุกเส้น
จุดรวมรังสีขนานเฉพาะเมื่อวัตถุอยู่ที่ระยะอนันต์เท่านั้น
จุดรวมรังสีขนานกรณีที่เกิดภาพจริงเท่านั้น
จุดรวมรังสีในแนวขนานกับแกนมุขสำคัญโดยรังสีขนานอยู่ห่างจากแกนมุขสำคัญไม่มากนัก

11. กระจกเว้ากับเลนส์นูน มีความคล้ายคลึงกันตามข้อใด
เกิดได้ทั้งภาพจริงและภาพเสมือน
มีสมบัติในการรวมแสง
ให้ภาพเสมือนขนาดใหญ่
ถูกทุกข้อ

12. ถ้าต้องการให้เกิดภาพเสมือนขนาดใหญ่กว่าวัตถุ จะต้องเลือกใช้อุปกรณ์ตามข้อใด
กระจกนูน , เลนส์เว้า
กระจกนูน , เลนส์นูน
กระจกเว้า , เลนส์นูน
กระจกเว้า , เลนส์เว้า

13. ถ้าต้องการให้เกิดภาพจริงขนาดใหญ่กว่าวัตถุ จะต้องเลือกใช้อุปกรณ์ตามข้อใด
กระจกนูน , เลนส์เว้า
กระจกนูน , เลนส์นูน
กระจกเว้า , เลนส์นูน
กระจกเว้า , เลนส์เว้า

14. กระจกที่ใช้ติดข้างรถยนต์สำหรับคนขับใช้ดูรถข้างหลังเป็นกระจกชนิดใด
กระจกเว้า
กระจกนูน
กระจกเงาราบ
เลนส์เว้า

15. ทัศนูปกรณ์ในข้อใด จะต้องวางให้วัตถุห่างจากเลนส์โดยให้มีระยะวัตถุน้อยกว่าความยาวโฟกัส
แว่นขยาย
กล้องถ่ายรูป
กล้องโทรทรรศน์
เครื่องฉายภาพนิ่ง

16. เมื่อแสงเดินทางจากตัวกลางหนึ่งเข้าสู่อีกตัวกลางหนึ่งโดยไม่ตั้งฉากกับผิวรอยต่อระหว่างตัวกลาง
ปริมาณอะไรของแสงจะไม่เปลี่ยนไป

ความเร็ว
ความถี่
ทิศทาง
ความยาวคลื่น

17. ถ้ามุมตกกระทบของแสงในตัวกลางชนิดหนึ่งเท่ากับมุมวิกฤต มุมหักเหของแสงอีกตัวกลางหนึ่งจะมีค่าเท่าใด
0 องศา
30 องศา
60 องศา
90 องศา

18. จากข้อ 17 ถ้ามุมตกกระทบของแสงในตัวกลางที่หนึ่่งมีค่ามากกว่ามุมวิกฤต ผลที่เกิดขึ้นจะเป็นตามข้อใด
การหักเหโดยมุมหักเหมากกว่ามุมตกกระทบ
เกิดการหักเหโดยมุมหักเหน้อยกว่ามุมตกกระทบ
เกิดการสะท้อนกลับหมดโดยมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อน
เกิดการสะท้อนโดยมุมตกกระทบมากกว่ามุมสะท้อน

19. ถ้ามุมวิกฤตระหว่างตัวกลางสองชนิดที่แสงเดินทางผ่านเท่ากับ 30 องศา จงหาว่าเมื่อเราเปลี่ยนมุมตกกระทบ
ระหว่างตัวกลางทั้งสองชนิดให้เท่ากับ 60 องศา ข้อใดกล่าวถูกต้อง

มุมหักเหเท่า 60 องศา
มุมวิกฤตเท่ากับ 60 องศา
มุมสะท้อนเท่ากับ 60 องศา
มุมสะท้อนเท่ากับ 30 องศา

20. ภาพที่เกิดจากการวางวัตถุไว้หน้าเลนส์นูนข้อใดกล่าวถูกต้อง
มีขนาดใหญ่กว่าวัตถุเสมอ
เป็นภาพเสมือนเสมอ
เป็นภาพจริงหรือภาพเสมือนและมีขนาดใหญ่กว่าวัตถุเสมอ
เป็นภาพเสมือนขนาดใหญ่กว่าวัตถุที่ระยะวัตถุช่วงหนึ่งเท่านั้น


Score =
Correct answers:

จัดทำโดย : ครูเสกสรรค์ สุวรรณสุข