หน่วยการเรียนรู้ แสงและการมองเห็น
    เรื่อง
"ธรรมชาติของแสง"
คำชี้แจง : ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

 1. แสงมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตในการดำรงชีวิต ข้อใดมีประโยชน์น้อยที่สุด
แสงทำให้เกิดรุ้ง
แสงใช้ในกระบวนการสังเคราะห์อาหารของพืช
ช่วยให้โลกมีอุณหภูมิเหมาะสมกับการดำรงชีวิต
ช่วยให้นักดาราศาสตร์สังเกตลักษณะของดาวฤกษ์ได้

2. ข้อใดถูกต้อง                               8
    ก.แสงเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 3x10  กิโลเมตรต่อวินาที
    ข.แสงเป็นพลังงานที่อยู่ในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
    ค.แสงเดินทางโดยไม่จำเป็นต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่
ข้อ ก และ ข
ข้อ ก และ ค      
ข้อ ข และ ค
ข้อ ก ข และ ค

3. ตัวกลางชนิดใดแสงไม่สามารถผ่านได้
สูญญากาศ
กระจกเงา
น้ำทะเล
กระจกฝ้า

4. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการมองเห็นภาพตัวเองในกระจกเงา
ถ้านักเรียนยกมือขวาภาพในกระจกจะเป็นภาพมือซ้ายของเรา
นักเรียนสูง 168 เซนติเมตร ภาพในกระจกก็เท่ากับ 168 เซนติเมตร
นักเรียนยืนห่างจากกระจก 2 เมตร ระยะภาพในกระจกก็จะเท่ากับ 2 เมตร
ภาพในขณะที่นักเรียนส่องกระจกจะเป็นภาพเสมือนหัวตั้งขนาดเท่ากับวัตถุ

5. เมื่อนักเรียนเดินผ่านสระน้ำแล้วสังเกตเห็นภาพต้นไม้ริมสระปรากฏอยู่บนพื้นน้ำได้ เป็นสมบัติของแสงข้อใด
การสะท้อนกลับหมด
การสะท้อนของแสง
การหักเหของแสง
การตกกระทบของแสง

6. ถ้าต้องการให้แสงรวมกันที่จุดโฟกัสแต่เป็นการรวมแสงกับอีกด้านจะต้องใช้อุปกรณ์ในข้อใด
กระจกเว้า
เลนส์นูน
เลนส์เว้า
กระจกนูน

7. เมื่อวางวัตถุไว้หน้าเลนส์นูนที่ระยะโฟกัสของเลนส์ แล้วเปลี่ยนเลนส์นูนเป็นกระจกเว้าและ
ตำแหน่งวัตถุอยู่ที่ตำแหน่งเดิมข้อใดถูกต้อง

เกิดภาพจริงหัวกลับทั้งคู่
เป็นภาพเสมือนหัวตั้งทั้งคู่
เลนส์นูนเกิดภาพจริง แต่กระจกเว้าเกิดภาพเสมือน
เลนส์นูนเกิดภาพเสมือน แต่กระจกเว้าเกิดภาพจริง

8. การสะท้อนกลับหมดจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลางในข้อใด
จากแก้วไปยังน้ำ
จากน้ำไปยังแก้ว
จากอากาศไปยังแก้ว
จากอากาศไปยังน้ำ

9. เราสามารถสังเกตเห็นลักษณะของหลอดดูดที่อยู่ในแก้วน้ำ พบว่าส่วนของหลอดที่อยู่ในอากาศกับ
ในน้ำไม่ได้ต่อเป็นหลอดเดียวกันเนื่องมาจากสาเหตุใด

แสงเกิดการสะท้อนผ่านแก้วไปยังอากาศ
หลอดดูดหักและงอได้เมื่อยู่ในสสารที่มีสถานะต่างกัน
เกิดการสะท้อนกลับหมดของแสง ทำให้เราสังเกตเห็นหลอดดูดหักงอ
เราสังเกตเห็นหลอดดูดหักงอ เป็นปรากฏการณ์การหักเหของแสงเมื่อผ่านตัวกลางที่ต่างกัน

10. สมบัติของแสงมีหลายประการ ข้อใดไม่ถูกต้อง 
 
ปรากฎการณ์
สมบัติของแสง
การมองเห็นภาพในกระจกเงา
การสะท้อนแสง
ลำแสงที่ส่องผ่านหมอกในยามเช้า
การกระเจิงแสง
ปรากฏการณ์มิราจ (mirage)
การกระเจิงแสง
การมองเห็นปลาทองในตู้ปลา
การสะท้อนแสง

พิจารณาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนในวันที่มีอากาศร้อนมาก ดังรูปต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 11-12


11. จากการสังเกตรูปที่กำหนดให้เป็นการเกิดปรากฎการณ์ใด
มิราจ
แผ่นดินไหว
น้ำท่วม
การกระเจิงแสง

12. ปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นสมบัติของแสงตามข้อใด
การสะท้อนกลับหมด
การหักเหของแสง
การกระจายของแสง
การเลี้ยวเบนของแสง

พิจารณาลักษณะของการสะท้อนของแสง ดังรูปต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 13-14

13. ข้อใดไม่ถูกต้อง
ข้อ
องค์ประกอบ
ความหมาย
รังสีตกกระทบ
A
มุมตกกระทบ
รังสีสะท้อน
B
มุมหักเห

14. ถ้ามุม C มีขนาดเท่ากับ 40 องศา มุมตกกระทบจะมีขนาดเท่าไร
40 องศา
50 องศา
60 องศา
90 องศา

15. การส่งสัญญาณแสงผ่านใยแก้วนำแสงอาศัยสมบัติใดของแสง
การหักเหของแสง
การสะท้อนกลับหมด
การกระจายของแสง
การกระเจิงของแสง

16. ถ้าเราต้องการหยิบก้อนหินก้อนหนึ่งในบ่อเลี้ยงปลาทองน้ำตื้นามารถมองเห็นก้อนหินได้ชัด ถ้าผู้สังเกต
มองก้อนหินในแนวทำมุม องศา กับแนวเส้นปกติ อยากทราบว่าใครสามารถหยิบก้อนหินได้ใกล้เคียงกับตำแหน่งจริง
ของก้อนหินมากที่สุด

เอ๋หยิบก้อนหินที่ตำแหน่งต่ำกว่าจุดที่เกิดภาพ
อ้อหยิบก้อนหินที่ตำแหน่งสูงกว่าจุดที่เกิดภาพ
เอยหยิบก้อนหินที่ตำแหน่งเท่ากับจุดที่เกิดภาพ
แอมหยิบก้อนหินที่ตำแหน่งผิวน้ำพอดี

17. เรือดำน้ำหนึ่งต้องการยิงเครื่องบินรบที่กำลังบินอยู่สูงจากพื้นดิน 3 กิโลเมตร ถ้าเป็นการสังเกตจากในน้ำ
ต้องหันปืนใหญ่ของเรือดำน้ำทำมุมกับแนวเส้นปกติ และวิถีกระสุนปืนใหญ่จะเคลื่อนที่เป็นแนวเส้นตรง เรือดำน้ำ
ลำนี้จะยิงปืนใหญ่ในลักษณะใดจึงจะมีโอกาสตรงเป้าหมายมากที่สุด

ยิงในแนวตั้งฉากกับเรือ
ยิงให้เท่ากับตำแหน่งภาพที่เห็น
ยิงให้ต่ำกว่าตำแหน่งภาพที่เห็น
ยิงให้สูงกว่าตำแหน่งภาพที่เห็น

18. ใหม่ยืนอยู่ท่าน้ำกำลังมองปลาตัวหนึ่งในแนวตรงและตั้งฉากกับผิวน้ำ ถ้าปลาอยู่ลึกจากผิวน้ำ 10 เซนติเมตร
อยากทราบว่าใหม่จะมองเห็นปลาอยู่ในตำแหน่งใด

อยู่ลึกว่า 10 เซนติเมตร
อยู่ตื้นกว่า 10 เซนติเมตร
อยู่ที่ตำแหน่ง 10 เซนติเมตรพอดี
อยู่ที่ผิวน้ำพอดี

19. การเกิดรุ้งกินน้ำใช้สมบัติของแสงเช่นเดียวกับปรากฏการณ์ใด

      ก. ภาพหัวตั้งที่เกิดจากระจกนูน
      ข. สเปกตรัมของแสงขาวที่ส่องผ่านแท่งพลาสติกรูปสามเหลี่ยม (ปริซึม)
      ค. แสงออโรรา (aurora) ที่เกิดบริเวณขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้

ข้อ ก และ ข
ข้อ ข
ข้อ ค
ข้อ ข และ ค

20. ข้อใดเกี่ยวข้องกับการหักเหของแสง
รุ้งกินน้ำ
ส่องกระจกเงา
ทันตแพทย์ใช้เครื่องกระจกตรวจฟัน
ติดกระจกโค้้งนูนบริเวณสามแยก


Score =
Correct answers:

จัดทำโดย : ครูเสกสรรค์ สุวรรณสุข