หน่วยการเรียนรู้ แสงและการมองเห็น
    เรื่อง
"การเกิดภาพจากกระจกและเลนส์"
คำชี้แจง : ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

 1. ตุ๊กตาหมีวางอยู่หน้ากระจกเงาราบ 2 บาน ซึ่งวางทำมุม 18 องศา จะเกิดภาพตุ๊กตาหมี
ในกระจกจำนวนกีภาพ

19 ภาพ
20 ภาพ
21 ภาพ
22 ภาพ

2. นักมายากลคนหนึ่งต้องการทำให้เกิดภาพตัวเองในกระจกเงาราบทั้งหมด 9 ภาพ อยากทราบว่าจะต้อง
นำกระจกมาวางทำมุมกันกี่องศาจึงจะเกิดภาพได้ตามต้องการ
18 องศา
60 องศา    
36 องศา
80 องศา

3. เทียนไขอันหนึ่งวางอยู่หน้ากระจก 2 บาน ที่ทำมุมกัน 60 องศา ถ้าเลื่อนกระจกทั้งสองบานเพิ่มมุม
ให้มากขึ้น 30 องศา อยากทราบว่าภาพที่เกิดขึ้นในกระจกจะต่างกันกี่ภาพ

1 ภาพ
2 ภาพ
3 ภาพ
5 ภาพ

พิจารณาตารางบันทึกผลการทดลองการเกิดภาพของเลนส์นูนต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 4-5
ระยะวัตถุ (cm)
ขนาดภาพ
ชนิดภาพ
3
ใหญ่กว่าวัตถุ
ภาพเสมือนหัวตั้ง
6
ไม่สามารถวัดได้
ไม่สามารถระบุชนิดได้
9
ใหญ่กว่าวัตถุ
ภาพจริงหัวกลับ
12
เท่ากับวัตถุ
ภาพจริงหัวกลับ
18
เล็กกว่าวัตถุ
A

4. เลนส์นูนอันนี้มีความยาวโฟกัสเท่าไร
3 เซนติเมตร
6 เซนติเมตร
7.5 เซนติเมตร
18 เซนติเมตร

5. จากตารางบันทึกผลการทดลองการเกิดภาพของเลนส์นูนชนิดภาพ A คือข้ดใด
ภาพเสมือนหัวตั้ง
ภาพจริงหัวตั้ง
ภาพจริงหัวกลับ
ข้อมูลไม่เพียงพอไม่สามารถระบุได้

6. ภาพในข้อใดเป็นภาพที่เกิดจากเลนส์เว้า
ภาพจริงหัวกลับ
ภาพจริงหัวตั้ง
ภาพเสมือนหัวกลับ
ภาพเสมือนหัวตั้ง

7. เลนส์นูนอันหนึ่งมีความยาวโฟกัส 0.05 เมตร ถ้าวางดินสอแท่งหนึ่งห่างจากเลนส์นูน 0.06 เมตร
อยากทราบว่าจะเกิดภาพที่ระยะใด

0.03 เซนติเมตร
0.3 เซนติเมตร
3 เซนติเมตร
30 เซนติเมตร

8. ถ้าวางวัตถุห่างจากเลนส์นูน 20 เซนติเมตร จะเกิดภาพเสมือนที่ระยะ 30 เซนติเมตร เลนส์อันนี้มี
รัศมีความโค้งของเลสน์เท่าไร

30 เซนติเมตร
60 เซนติเมตร
120 เซนติเมตร
240 เซนติเมตร

9. นายเก่งสูง 1.75 เมตร ยืนห่างจากกระจกเว้าเป็นระยะ 2 เมตร ถ้ากระจกมีรัศมีความโค้งของกระจก 2 เมตร
อยากทราบว่าภาพที่เกิดขึ้นในกระจกจะสูงเท่าไร

1.75 เมตร
2.0 เมตร
17.5 เมตร
ไม่สามารถหาค่าได้แน่นอน

10. ตุ๊กตาหมีตัวหนึ่งวางอยู่หน้ากระจกนูนความยาวโฟกัส 30 เซนติเมตร ห่างเป็นระยะ 45 เซนติเมตร
อยากทราบว่าจะเกิดภาพชนิดใดและที่ระยะห่างจากกระจกเท่าไร

ภาพเสมือนหัวตั้ง 18 เซนติเมตร
ภาพเสมือนหัวตั้ง 36 เซนติเมตร
ภาพจริงหัวกลับ 45 เซนติเมตร
ภาพจริงหัวกลับ 90 เซนติเมตร

11. แตงโมขับรถอยู่ในซอยแคบ ๆ พอถึงทางแยกมีกระจกนูนรัศมีความโค้ง 60 เซนติเมต ติดอยู่ตรงทางแยก
เพื่อจะให้มองเห็นรถที่กำลังขับมาอีกทาง ขณะที่แตงโมจะเลี้ยวมองเห็นรถอีกคันที่กำลังขับมาในกระจกนุนมีขนาดภาพ
ที่อยู่ในกระจกเท่ากับ 15 เซนติเมตร อยากทราบว่ารถคันที่ขับมาอยู่ห่างจากกระจกเท่าไร (กำหนดให้ความสูงรถเท่ากับ 1.5 เมตร)

0.33 เมตร
3.3 เมตร
33 เมตร
330 เมตร

12. ทดลองใช้แว่นขยายส่งดูมดตัวหนึ่งมีขนาด 1 มิลลิเมตร ถ้าเห็นภาพขนาด 1 เซนติเมตร อยากทราบว่าแว่นขยาย
มีกำลังขยายเท่าไร

0.1 เท่า
1 เท่า
10 เท่า
100 เท่า

13. เด็กชายโดมยืนส่องกระจกเว้าที่มีกำลังขยาย 0.1 เท่า เห็นภาพตัวเองขนาด 17 เซนติเมตร ในกระจก ถ้าเด็กชายโดม
มาส่องกระจกเงาราบ อยากทราบว่าภาพเด็กชายโดมในกระจกเงาราบจะมีขนาดเท่าไร
1.7 เซนติเมตร
100 เซนติเมตร
169 เซนติเมตร
170 เซนติเมตร

14. รัศมีความโค้งของเลนส์นูนอันหนึ่งเท่ากับ 50 เซนติเมตร รัศมีวัตถุวางอยู่หน้าเลนส์ห่างเป็นระยะ 20 เซนติเมตร จะเกิดภาพ
ขนาดเป็นกี่เท่าของวัตถุและเป็นภาพชนิดใด

3.67 เท่า ภาพเสมือน
5.0 เท่า ภาพเสมือน
36.7 เท่า ภาพจริง
50.0 เท่า ภาพจริง

15. กำลังขยายของกระจกเว้าอันหนึ่งเท่ากับ 0.2 ถ้าวางวัตถุอยู่หน้ากระจกที่ระยะ 180 เซนติเมตร ซึ่งทำให้เกิดภาพที่มีขนาดเล็กกว่า
วัตถุอยู่หน้ากระจก อยากทราบว่ากระจกเว้ามีความยาวโฟกัสเท่าไร
3 เซนติเมตร
30 เซนติเมตร
36 เซนติเมตร
360 เซนติเมตร

พิจารณาตารางแสดงรายละเอียดของอุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้แล้วตอบคำถมข้อ 16 - 18
อุปกรณ์
รัศมีความโค้ง (cm)
กำลังขยาย
เลนส์นูน
20
3.0
เลนส์เว้า
10
0.3
กระจกนูน
30
0.2
กระจกเว้า
20
2.0

16. ถ้าเราขับรถเข้าไปในป่าแล้วเจอทางสามแยกที่ไม่สามารถมองเห็นรถที่แล่นมาอีกทางได้เพราะมี
ต้นไม้บังทาง ถ้าต้องการทราบว่ามีรถสวนทางมาอีกทางหรือไม่ควรเลือกใช้อุปกรณ์ในข้อใดมาติดตั้งที่ทางแยกนี้
เลนส์นูน
เลนส์เว้า
กระจกนูน
กระจกเว้า

17. ถ้าต้องการให้เกิดภาพเสมือนหัวตั้งี่ขนาดใหญ่กว่าวัตถุมากที่สุดควรเลือกใช้อุปกรณ์ในข้อใด
เลนส์นูน
เลนส์เว้า
กระจกนูน
กระจกเว้า

18. พิจารณาจากตารางข้างต้น ถ้าานำวัตถุมาวางไว้ที่ระยะ 10 cm ข้อใดกล่าวผิด
เลนส์นูนจะทำให้เกิดภาพที่ระยะไกลมาก ๆ หรือระยะอนันต์
เลนส์เว้าจะทำให้เกิดภาพจริงขนาดเท่ากับวัตถุ
กระจกนูนจะทำให้เกิดภาพเสมือนขนาดเล็กกว่ากว่าวัตถุ
กระจกเว้าจะทำให้เกิดภาพทีระยะไกลมากๆ หรือระยะอนันต์

19.
ติ๊กใช้แว่นขยายที่มีความยาวโฟกัสเท่ากับ 5 เซนติเมตร ส่องดูแมลงตัวหนึ่งขนาดลำตัว 1.5 เซนติเมตร
ถ้าระยะห่างระหว่างแว่นขยายกับแมลงเท่ากับ 2 เซนติเมตร จะเห็นภาพของแมลงขนาดลำตัวเท่าไร

2.5 เซนติเมตร
5.0 เซนติเมตร
7.5 เซนติเมตร
4.9 เซนติเมตร

20. ข้อใดถูกต้อง
เลนส์นูน-เกิดภาพจริงหัวกลับเท่านั้น
เลนส์เว้า-เกิดภาพเสมือนหัวตั้งและภาพจริงหัวกลับ
กระจกนูน-เกิดภาพเสมือนหัวตั้งเท่านั้น
กระจกเว้า-เกิดภาพเสมือนหัวกลับและภาพจริงหัวกลับ


Score =
Correct answers:

จัดทำโดย : ครูเสกสรรค์ สุวรรณสุข