หน่วยการเรียนรู้ ระบบต่างๆ ของสัตว์
    เรื่อง
"ทัศนูปกรณ์"
คำชี้แจง : ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

 1. ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันสามารถมองเห็นลักษณะของกาแล็กซีได้ ทัศนูปกรณ์ข้อใด
ที่ใช้สังเกตวัตถุท้องฟ้าที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
กล้องส่องทางไกล
กล้องโทรทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง

2. กล้องโทรทรรศน์ชนิดใดที่ประกอบไปด้วยกระจกเว้าทำน้าที่รวมแสงแล้วส่งภาพขนาดขยายไปยัง
กระจกเงาราบ ซึ่งทำหน้าที่รับภาพแล้วสะท้อนผ่านเลนส์นูนมายังผู้สังเกต

กล้องโทรทรรศน์ประเภทหักเหแสง
กล้องโทรทรรศน์ประเภทผสม         
กล้องโทรทรรศน์วิทยุ
กล้องโทรทรรศน์ประเภทสะท้อนแสง

3. ข้อใดกล่าวถึงแว่นขยายได้อย่างถูกต้อง
     ก. ขณะใช้แว่นขยายต้องให้ระยะวัตถุน้อยกว่าระยะโฟกัสของเลนส์
     ข. ภาพที่เกิดขึ้นเป็นภาพเสมือนหัวตั้ง
     ค. ภาพขยายเกิดด้านตรงข้ามกับวัตถุ

ข้อ ก และ ข
ข้อ ข และ ค
ข้อ ก และ ค
ข้อ ก ข และ ค

4. กล้องโทรทรรศน์ประเภทหักเหแสงอันหนึ่งมีความยาวโฟกัสของเลนส์ใกล้ตา 4 เซนติเมตร และเลนส์
ใกล้วัตถุ 20 เซนติเมตร กำลังขยายของกล้องโทรทรรศน์มีขนาดกี่เท่า

2 เท่า
3 เท่า
4 เท่า
5 เท่า

5. ความยาวโฟกัสของเลนส์ใกล้ตาของกล้องโทรทรรศน์ตัวหนึ่งเท่ากับ 5 เซนติเมตร ถ้ากล้องโทรทรรศน์
มีกำลังขยาย 8 เท่า ความยาวโฟกัสของเลนส์ใกล้วัตถุมีค่าเท่าไร

10 เซนติเมตร
20 เซนติเมตร
30 เซนติเมตร
40 เซนติเมตร

พิจารณาตารางแสดงความยาวโฟกัสของเลนส์นูน 4 อัน ต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 6-7
ชุดที่
เลนส์
ความยาวโฟกัสเลนส์ใกล้ตา
ความยาวโฟกัสเลนส์ใกล้วัตถุ
1
4 เซนติเมตร
24 เซนติเมตร
2
6 เซนติเมตร
42 เซนติเมตร
3
8 เซนติเมตร
40 เซนติเมตร
4
10 เซนติเมตร
40 เซนติเมตร

6. ถ้าต้องการประดิษฐกล้องโทรทรรศน์อย่างง่ายประเภทหักเหแสงที่มีกำลังขยาย 5 เท่าจะต้องเลือกใช้เลนส์ใกล้ตา
และเลนส์ใกล้วัตถุตามข้อใด

ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3
ชุดที่ 4

7. ความยาวกล้องของเลนส์นูนชุดใดมีความยาวเท่ากัน
ชุดที่ 1 กับชุดที่ 4
ชุดที่ 2 กับชุดที่ 3
ชุดที่ 3 กับชุดที่ 1
ชุดที่ 2 กับชุดที่ 4

8. หลอดไฟฟ้าหลอดหนึ่งมีรายละเอียดระบุไว้ข้างกล่องคือ 220 V 40 W 150 lx ข้อใดเป็นตัวเลขบอก
ความสว่าง

220 V
40 W
150 lx
220 V 40 W

9. ถ้านำภาพอักษร "ภ" ดังรูปนี้ ไปส่งดูด้วยกล้องจุลทรรศน์จะเห็นภาพมีลักษณะใด

10. แก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซต์ จะไม่ลำเลียงในเลือดของสัตว์ชนิดใด

ปลา
ไส้เดือนดิน
แมลง
ทั้ง 3 ข้อ


Score =
Correct answers:

จัดทำโดย : ครูเสกสรรค์ สุวรรณสุข