การสร้างส่วนบนของเว็บเพจ จะใช้ส่วนดีของโปรแกรม Photoshop มาสร้าง แล้ว Save ชิ้นงานเก็บไว้ใช้ในบทต่อไป
การสร้างส่วนบนของเว็บ สามารถทำได้อย่างหลากหลาย ในที่นี่ จะสร้างแบบง่าย ๆ และดูสวยงาม โดยใช้ภาพพื้นหลัง ที่ได้ สะสมไว้ มาทำเป็นพื้นหลัง แล้วใส่ตัวหนังสือเป็นชื่อเว็บไซต์ที่เราจะสร้าง หรือใช้ภาพจริง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บที่เราจะสร้าง มาเป็นพื้นหลัง สำหรับการสร้างด้วยวิธีอื่น ๆ คงจะต้องเรียนในโอกาสต่อไป
        ก่อนที่จะเรียนในบทนี้ ผู้เรียนควรนึกชื่อเว็บเพจที่เราจะสร้าง ว่าจะสร้างเรื่องอะไร จะพิมพ์ข้อความอะไรบ้างไว้บนส่วน บนของเว็บ มีกี่บรรทัด และควรใช้ภาพอะไรประกอบ ควรเลือกสีให้สอดคล้องกับภาพด้วย
        เมื่อสร้างได้แล้ว เราจะ Save เก็บไว้ใช้เรียนในบทต่อไป นิยม Save เป็นนามสกุล .jpg หรือ .gif ใส่ไว้ในโฟลเดอร์ ย่อยที่เราสร้าง จะได้ดูเป็นสัดส่วนเป็นหมวดหมู่ และควรตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กเท่านั้น
   การสร้างส่วนบนของเว็บเพจ    ภาคผนวก
 
     จุดประสงค์การเรียนรู้ และใบงาน
     การทดสอบก่อนการเรียน
     เนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างส่วนบนของเว็บเพจและการบันทึก
     เนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างแทรกตัวอักษร
     การทดสอบหลังการเรียน
       
 
     เนื้อหาโปรแกรม Dreamweaver
     การขอพื้นที่ฝากเว็บไซต์ สพฐ.
     การอัพโหลดเว็บไซต์ของ สพฐ.
ทบทวนบทเรียน
 
 
นายพีระ แย้มประดิษฐ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 : webmaster@obec.go.th : 08-99886601