สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นี้ สร้างด้วยการบูรณาการหลายโปรแกรม ทั้งนี้เพื่อ ให้เกิดชิ้นงานที่สวยที่สุด
และต้องบวกกับจินตนาการและความรู้ทักษะ ด้านศิลปะ ของผู้ใช้งานด้วย ผู้จัดทำเองก็สอนในหลายโปรแกรม เช่นการตก
แต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver การสร้างภาพอนิเมชั่น ด้วยโปรแกรม
Flash หรือ Swish การสร้างสื่อบทเรียนด้วยโปรแกรม Captivate หากเอาสิ่งดีๆ ของแต่ละโปรแกรมมารวมกันในการเขียน
เ็ว็บไซต์ จะดูน่าสนใจสวยงาม ผู้จัดทำจึงได้คิดวิธีสอนด้วยการบูรณาการใช้หลาย ๆ โปรแกรมรวมกันและใช้ในการสอนครู
ทั่วประเทศที่ไม่ใช่วิชาเอกคอมพิวเตอร์ สอนทำเว็บไซต์ส่วนตัวและเว็บไซต์โรงเรียน อันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาด้านไอที
และหากศึกษา ฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมจะทำให้เกิดผลงานที่ดีที่สุด หลังจากนั้นก็นำมาสอนกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรายวิชาเพิ่มเติม การเขียนเว็บเพจเบื้องต้น โดยให้นักเรียนเลือกตามความสนใจ ความถนัด
และความสามารถของตนเอง โดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ความแตกต่างระหว่างบุคคล ไม่จำกัดเวลาและสถานที่เรียน
   เนื้อหาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน    ภาคผนวก
 
    บทที่ 1 การสร้างโฟลเดอร์ ( Folder )
    บทที่ 2 การสร้างส่วนบนของเว็บเพจด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop 7
    บทที่ 3 การตกแต่งภาพเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop 7
    บทที่ 4 การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม SwishMax
    บทที่ 5 การบูรณาการโปรแกรมในการเขียนเว็บเพจด้วยโปรแกรม Dreamweaver
    บทที 6 การสร้างหน้าในและการทำลิงค์เชื่อมโยง
 
    [ ] เนื้อหาโปรแกรม Dreamweaver
    [ ] การขอพื้นที่ฝากเว็บไซต์ สพฐ.
    [ ] การอัพโหลดเว็บไซต์ของ สพฐ.
 
            
 
 
นายพีระ แย้มประดิษฐ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 : webmaster@obec.go.th : 08-99886601