สำหรับเนื้อหาในบทที่ 6 นี้ เป็นการสร้างหน้าในของเว็บไซต์ อย่างง่าย ๆ โดยนำชิ้นงานที่ได้ ในบทที่ 2 คือการสร้าง ส่วนบนของเว็บ บทที่ 2 ภาพที่ได้จากการตกแต่งและ Save เก็บไว้ และบทที่ 4 การสร้างภาพเคลื่อนไหว นำมาประยุกต์กับ โปรแกรม Macromedia Dreamweaver สร้างหน้าในโดยใช้ตารางเป็นหลักในการสร้าง ซึ่งในการสร้างเว็บเพจนั้น สามารถ สร้างโดยใช้เลเยอร์ ( ซึ่งเปรียบเสมือน กล่องข้อความในโปรแกรม Microsoft Word ) ซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายสิ่งที่อยู่ใน กล่องข้อความ ไปอยู่ตำแหน่งไหนของหน้าจอก็ได้ แต่จะมีปัญหาอย่างหนึ่ง คือ เลเยอร์จะซ้อนกัน ไม่เป็นสัดส่วนตามที่ ต้องการ และการสร้างเวบเพจโดยใช้ตาราง ดังนั้น การใช้ตาราง จะทำให้ชิ้นงานแยกกันอย่างแท้จริง
          สำหรับนักเรียน ครู อาจารย์ ต้องการฝากพื้นที่กับ สพฐ. ก็สามารถดำเนินการตามข้อ 7-8 โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้เรียนนี้ ต่อเชื่อมกับอินเทอร์เน็ต ก็สามารถลิงค์ไปหาหน้าเว็บเพจ ที่ขอพื้นที่เลย
   การสร้างหน้าในของเว็บไซต์ และการทำลิงค์เชื่อมโยง    ภาคผนวก
 
     จุดประสงค์การเรียนรู้และใบงาน
     การทดสอบก่อนการเรียน
     เนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การบูรณาการสร้างเว็บเพจหน้าใน
     เนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การทำลิงค์เชื่อมโยง
     การทดสอบหลังการเรียน
 
 
     เนื้อหาโปรแกรม Dreamweaver
     การขอพื้นที่ฝากเว็บไซต์ สพฐ.
     การอัพโหลดเว็บไซต์ของ สพฐ.
ทบทวนบทเรียน
 
 
นายพีระ แย้มประดิษฐ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 : webmaster@obec.go.th : 08-99886601