สำหรับเนื้อหาในบทนี้ เป็นการสร้างหน้าแรกของเว็บ ที่เรียกว่าโฮมเพจ [ Home Page ] โดยการบูรณาการ เอาชิ้นงาน ที่ได้จากการส้รางในบทที่ 2 บทที่ 3 และบทที่ 4 มาประยุกต์ใช้ในบทนี้ โดยใช้โปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 หลักในการสร้างเว็บเพจนั้นนิยมสร้างอยู่ 2 แนวทาง คือ การสร้างโดยใช้เลเยอร์ และการสร้างโดยใช้ตาราง ในที่นี้ จะเลือก สร้างโดยใช้ตารางซึ่งจะมีส่วนดีกว่าการใช้เลเยอร์ และอาจจะสับสน ต้องตั้งใจเพราะ จะใช้เทคนิค ตารางซ้อนตาราง
       สิ่งที่จะทำก่อนก็คือ การวาดภาพร่างหน้าแรกเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง กำหนดส่วนต่าง ๆ กำหนดหรือเตรียมข้อมูล มีเมนูอะไรบ้าง เพื่อจะได้ทำไปพร้อมกันเลย
       สิ่งที่ต้องพยายามทำให้ได้คือการทำบรรทัดที่ 3 การตกแต่งหน้าของเ็ว็บเพจให้เต็มหน้า และมีความสมบูรณ์มากที่สุด การเลือกภาพ การใช้สีตัวอักษร การเลือกสีพื้นหลัง ล้วนมีความสำคัญที่ทำให้เว็บเพจสวยงาม น่าสนใจ
    การบูรณาการโปรแกรมสร้างเว็บเพจหน้าแรก   ภาคผนวก
 
     จุดประสงค์การเรียนรู้ และใบงาน
     การทดสอบก่อนการเรียน
     เนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างหน้าแรกโดยการใช้ตาราง
     เนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างหน้าแรกของเว็บ บรรทัดที่ 3
     เนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การตกแต่งเว็บเพจ
     แบบทดสอบหลังการเรียน
 
       เนื้อหาโปรแกรม Dreamweaver
       การขอพื้นที่ฝากเว็บไซต์ สพฐ.
       การอัพโหลดเว็บไซต์ของ สพฐ.
ทบทวนบทเรียน
 
 
นายพีระ แย้มประดิษฐ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 : webmaster@obec.go.th : 08-99886601