การสร้างภาพหรือตัวอักษร หรือตัวอักษรเคลื่อนไหว จะใช้ส่วนดีของโปรแกรม Adobe Photshop 7 กับ
โปรแกรม SwishMax รวมกัน เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่ดี น่าสนใจ โดยจะนำภาพที่ได้ใน บทที่ 2 ที่ Save ไว้ นำมาใส่ตัว
อักษรเคลื่อนไหว เพื่อให้ดูน่าสนใจ สวยงาม แล้ว Save เก็บไว้ใช้ในบทต่อไป
              โปรแกรม Swish Max เป็นโปรแกรมที่ไว้ใช้สำหรับสร้างภาพเคลื่อนไหว ตัวอักษรเคลื่อนไหว หรือสร้าง
ลูกเล่นต่าง ๆ มากมาย และง่ายต่อการเรียนรู้ คล้าย ๆ โปรแกรม Macromedia Flash ซึ่งโปรแกรมเหล่านี้ สามารถ
หาดาวน์โหลดได้ทั่วไปบนเว็บไซต์ (ซึ่งบริษัท ฯ ให้ดาวน์โหลดทดลองใช้ฟรี 30 วัน) หากต้องการก็ควรซื้อลิขสิทธิ์
              ในการสอนสร้าง จะเน้นในการสร้างให้ได้ชิ้นงานตามต้องการ แล้ว Save เก็บไว้ใช้ในบทต่อไป สำหรับ
รายละเอียด หรือการใช้โปรแกรม การใช้เมนูอื่น ๆ ผู้เรียนต้องศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งไม่ยากที่จะเรียนรู้
   การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Photoshop และ SwishMax
     จุดประสงค์การเรียนรู้ และใบงาน
     การทดสอบก่อนการเรียน
     เนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การบูรณาการสร้างส่วนบนของเว็บเพจด้วยโปรแกรม SwishMax
     เนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างภาพสลับกัน
     เนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างตัวอักษรเคลื่อนไหว
     การทดสอบหลังการเรียน
 
     เนื้อหาโปรแกรม Dreamweaver
     การขอพื้นที่ฝากเว็บไซต์ สพฐ.
     การอัพโหลดเว็บไซต์ของ สพฐ.
ทบทวนบทเรียน
 
 
นายพีระ แย้มประดิษฐ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 : webmaster@obec.go.th : 08-99886601