หมู่ 5 ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

   คำแนะนำในการเรียน

   กิตติกรรมประกาศ
   คู่มือการใช้สื่อบทเรียน
   เนื้อหาสาระ
       บทที่ 1
       บทที่ 2
       บทที่ 3
       บทที่ 4
       บทที่ 5
       บทที่ 6
           บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและประชาสัมพันธ์กลุ่มแม่บ้านแปรรูปผลผลิตเกษตรบ้านศุภชัย
หมู่ที่ 5 ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นโครงการส่วนพระองค์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแปรรูปผลผลิตจากถั่วลิสงและเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ เพื่อเป็นพื้นฐานให้ศึกษาและค้นคว้าในระดับสูง  ขึ้นไป ในด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่ายและการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน มีรายได้นอกเหนือจากการประกอบอาชีพหลักทางการเกษตร และเพื่อเผยแพร่ผลงานให้กับผู้ที่สนใจได้ศึกษาค้นคว้าต่อไป
      จุดประสงค์การเรียนรู้
      บบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเยี่ยมชม
      แนะนำกลุ่มแม่บ้าน สถานที่ตั้งกลุ่มแม่บ้านแปรรูปผลผลิตเกษตร
      ประวัติความเป็นมาและผังโครงสร้างกลุ่มแม่บ้านแปรรูปผลผลิต
      บบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเยี่ยมชม
      จุดประสงค์การเรียนรู้
      แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
      ผลิตภัณฑ์ถั่วตัด
      ผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงอบสมุนไพร
      ผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงอบเกลือ
      ลิตภัณฑ์ถั่วลิสงอบน้ำผึ้ง
      แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
      จุดประสงค์การเรียนรู้
      แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
      งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน
      การเงินการบัญชี
      แหล่งจำหน่าย
      แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
      จุดประสงค์การเรียนรู้
      แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
      การแต่งกายและสุขลักษณะที่ดีในการผลิต
      ส่วนประกอบต่าง ๆ ของอาคารแปรรูปผลผลิต
      ขั้นตอนการเก็บรักษาวัตถุดิบ
      ขั้นตอนการผลิต
      ขั้นตอนการบรรจุภัณฑ์
      แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
      จุดประสงค์การเรียนรู้
      แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
      เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบเกลือ
      เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบสมุนไพร
      เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบเนย
      แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
      จุดประสงค์การเรียนรู้
      แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
      การพัฒนาคุณภาพชีวิต
      กิจกรรมสาธารณประโยชน์และกิจกรรมประจำปี
      รางวัล เกียรติยศที่ได้รับ
      แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
จัดทำโดย   ครูเสกสรรค์ สุวรรณสุข โรงเรียนบ้านศุภชัย สพท.ขอนแก่น เขต 3