ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ครูสร้างคนสร้างชาติ ด้วยศาสตร์ศิลป์ ทั่วแผ่นดิน ศรัทธาบูชาครู  
   หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติการศึกษา
   ประวัติการทำงาน
   ผลงานและการพัฒนาตนเอง
   ครอบครับสุวรรณสุข
   ภาพกิจกรรม
   การศึกษาดูงาน
   ผลงานนักเรียน
   E-Book
   ส่งงาน
   ดาวน์โหลดเอกสาร
   หุ่นยนต์ ROBOT
   facebook
  
  
   วิชาคอมพิวเตอร์
  วิชาวิทยาศาสตร์
  O-NET ปี 52,53,54
  
คณิตศาสตร์ของเรา
วิทยาศาสตร์ของเรา
ภาษาไทยของเรา
สังคมศึกษาของเรา
การงานอาชีพของเรา
ภาษาต่างประเทศของเรา
สุขศึกษาพลศึกษาของเรา
ศิลปะของเรา
พัฒนาผู้เรียนของเรา
สหวิชา ดอทคอม
Free Web Counter
ที่
วัน เดือน ปี
สาขา
สถาบัน
1
2532 - 2538

วิทย์-คณิต.
2
2539 - 2542

วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ
ปริญญาตรี
3
2550 - 2551

ป.บัณฑิต วิชาชีพครู
4
2551 - 2553

ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
5
2554-ปัจจุบัน

ปร.ด.การบริหารการศึกษา
ปริญญาเอก
1.การบริการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ที่ ศธ 04255.072/ว24 ลว.23 ก.พ. 2554  
   ดาวน์โหลดเอกสาร
โดยท่าน ผอ.วาสนา ไชยศึก
2.การเบิกเงินสนับสนุนหน่วยงาน ที่ ศธ 04255.072/34 ลว.7 มี.ค. 2554
ดาวน์โหลดเอกสาร
   โดยท่าน ผอ.วาสนา ไชยศึก

ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
กลุ่มสารการเรียนรู้
วัน เดือน ปี
1
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
20 พ.ย. 52
2
การงานอาชีพและเทคโนโลย
23 พ.ย. 52
3
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
23 พ.ย. 52
4
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
23 ธ.ค. 52
5
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
23 ธ.ค. 52
6
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
4 ม.ค. 53
7
วิทยาศาสตร์
14 ก.พ. 53
8
การงานอาชีพและเทคโนโลย
5 มิ.ย. 53
9
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
5 มิ.ย. 54
10
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
5 มิ.ย. 54
11
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
12 ม.ค. 55
12
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
12 ม.ค. 55
13
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
23 ม.ค. 55
14
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
23 ม.ค. 55
15
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
23 ม.ค. 55
 
 
   ภาพยนตร์สั้น
   พัฒนากิจกรรมลูกเสือ
ครูเสกสรรค์ สุวรรณสุข (ครูโอ)
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โทรศัพท์ : 0872245846 E-mail : seksan_suwannasuk@hotmail.com & seksan082@gmail.com
facebook : ครูเสกสรรค์ สุวรรณสุข