ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

   คำแนะนำในการเรียน

   กิตติกรรมประกาศ
   คู่มือการใช้สื่อบทเรียน
   เนื้อหาสาระ
       บทที่ 1
       บทที่ 2
       บทที่ 3
       บทที่ 4
       บทที่ 5
       บทที่ 6
 
 
           บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอน รายวิชา ง 31101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเี่รียนบ้านศุภชัย หมู่ที่ 5 ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 เพื่อเป็นพื้นฐานให้นักเรียนศึกษาและค้นคว้าในระดับสูง  ขึ้นไป ในด้านการใช้งาน Internet Explorer และ E-mail การค้นคว้าหาข้อมูลและการสมัครงานทาง Internet และเพื่อเผยแพร่ผลงานให้กับผู้ที่สนใจได้ศึกษาค้นคว้าต่อไป
      จุดประสงค์การเรียนรู้
      บบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเยี่ยมชม
      Internet คืออะไร
      Internet ให้อะไรกับเราบ้าง
      ต่อ Internet ต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง
      ISP คืออะไร
      ต่อ Internet เริ่มต้นอย่างไร
      บบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเยี่ยมชม
      จุดประสงค์การเรียนรู้
      แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
      รู้จัก E-mail และรูปแบบของ E-mail Address
      สมัครใช้งาน E-mail ทำอย่างไร
      เข้าสู่เว็บเพจใช้งาน E-mail
      ลองอ่านจดหมายที่ส่งมาถึงเรา
      ส่งจดหมาย ตอบจดหมาย และลบจดหมายในกลุ่องรับจดหมายทิ้ง
      สร้างกล่องเก็บจดหมายของตนเอง
      บันทึก E-mail address ของเพื่อนไว้ในสมุดรายชื่อ
      การแนบไฟล์ไปพร้อมกับจดหมาย
      การเปิดไฟล์ที่แนบมากับจดหมาย
      หลังเลิกใช้งานอีเมล์แล้วควรทำอย่างไร
      แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
      จุดประสงค์การเรียนรู้
      แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
      เทคโนโลยี Streaming
      ดูวิดีโอหรือการถ่ายทอดสดแบบ Online
      ดูวิดีโอแบบ Offline
      ฟังเพลงและรายการวิทยุ
      แหล่งรวมความบันเทิงใน WindowsMedia.com
      แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
      จุดประสงค์การเรียนรู้
      แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
      เข้าอินเตอร์เน็ตด้วยโปรแกรม Internet Explorer
      รู้จักส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรม Internet Explorer
      เริ่มต้นเปิดเว็บไซต์และทดลองเชื่อมโยงไปยังส่วนต่าง ๆ
      เว็บบอร์ดและการตั้งกระทู้บนเว็บบอร์ด
      ค้นหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตและการดาวน์โหลดเขาทำกันอย่างไร
      รับความบันเทิงจากอินเตอร์เน็ต
      แนะนำเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
      แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
      จุดประสงค์การเรียนรู้
      แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
      รู้จักและติดตั้งโปรแกรม MSN Messenger
      เปิดโปรแกรม และเข้าสู่ระบบ MSN Messenger ขึ้นมาใช้งาน
      หาคนมาคุย และเริ่มคุยกับเืพื่อน
      ใส่ icon แสดงอารมณ์และเติมสีข้อมความ
      ปรับเปลี่ยนหน้าตาโปรแกรมให้ดูสวยงาม
      แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
      จุดประสงค์การเรียนรู้
      แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
      Free E-card
      หางานผ่านอินเตอร์เน็ต
      E-Shopping และโฆษณาขายของ
      อ่านนิตยสารออนไลน์ ข่าวหนังสือพิมพ์ และจองสารพัดตั๋ว
      แหล่งความรู้สู่ E-Learning และแหล่งรวมกิจกรรม
      ดิคชันนารี/สารานุกรมออนไลน์
      ตั้งเวลาผ่านอินเตอร์เน็ต
      พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552
      แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
จัดทำโดย : อ.เสกสรรค์ สุวรรณสุข โรงเรียนบ้านศุภชัย ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ : 08-7224-5846