ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

   คำแนะนำในการเรียน

   กิตติกรรมประกาศ
   คู่มือการใช้สื่อบทเรียน
   เนื้อหาสาระ
       บทที่ 1
       บทที่ 2
       บทที่ 3
       บทที่ 4
       บทที่ 5
       บทที่ 6
 
 
       คำชี้แจง
           เนื่องจากซีดีสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งาน Internet Explorer และ E-mail นี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านศุภชัย หมู่ที่ 5 ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยใช้โปรแกรม  Macromedia  และ  Adobe Captivate 3 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ผลิตสื่อการสอนในระบบมัลติมีเดีย มีการใช้ภาพและเสียงประกอบ ดังนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถรองรับได้  ควรมีคุณสมบัติพื้นฐานดังนี้
           1.  หน่วยประมวลผลกลาง  CPU  ควรจะมีการประมวลผลในระดับปานกลางถึงระดับสูง เช่น Pentium 4 ขึ้นไป จะทำให้การอ่านแผ่น
     ซีดีไม่สะดุด เสียงไม่กระตุก ภาพไม่ค้าง หรืออาจจะคัดลอกสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนลงไปในฮาร์ดดิสก์  แล้วเปิดดูจะทำให้
     การทำงานรวดเร็วขึ้น
           2.  หน่วยความจำของเครื่อง ( RAM )  ควรมากกว่า  512 KB.  เพราะต้องใช้ในการจำและเก็บทั้งเสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว
           3.  ต้องมีลำโพง  หรือชุดหูฟัง  เพื่อฟังคำบรรยายและข้อมูลย้อนกลับในการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
           4.  ต้องมีเครื่องอ่านแผ่นซีดี ( CD-ROM ) เพื่อใช้ในการอ่านแผ่นซีดีสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ต้องอยู่ในสภาพดี สามารถอ่าน
     แผ่นซีดีได้อย่างรวดเร็ว
           5.  ความละเอียดของหน้าจอควรเป็นขนาด  1024 X 768  Pixel   ขึ้นไป  เพราะซีดีสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ผลิตสำหรับ
     หน้าจอขนาด  1024 X 768  Pixel   
       คำแนะนำในการเยี่ยมชม

           ให้นักเรียนที่ศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งาน Internet Explorer และ E-mail ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยให้ศึกษาที่ละบทเรียน ตามคำแนะนำของครูผู้สอนอย่างเคร่งครัด โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่บทที่ 1 ไปจนถึงบทที่ 6 โดยเริ่มตั้งแต่
          1. ทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนในแต่ละบท แล้วบันทึกคะแนนใบแบบฟอร์ม 
          2. ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ 
          3. ศึกษาเนื้อหาในแต่ละหัวข้อและลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะตามบทเรียน
          4. ทำชิ้นงานตามใบงานที่มอบหมายเพื่อประเมินผล โดยครูผู้สอนจะบันทึกผลการประเมินหลังเรียน
          5. ทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน แล้วบันทึกคะแนนใบแบบฟอร์มที่ครู 

       การประเมินผล
           จะใช้คะแนนจากการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนและเยี่ยมชม ในแต่ละบท รวม 6 บท จำนวน 30 คะแนน และคะแนนจากชิ้นงานที่ ผู้เยี่ยมชนสร้า้งในแต่ละบทเรียน จำนวน 70 คะแนน โดยครูผู้สอนจะประเมินตามสภาพจริง หลังจากที่ผู้เยี่ยมชมได้ศึกษาในแต่ละบทเรียน แล้ว และลงมือปฏิบัติเพื่อทำชิ้นงานตามใบงานที่มอบหมายส่งครู เป็นงานรายบุคคล
จัดทำโดย : อ.เสกสรรค์ สุวรรณสุข โรงเรียนบ้านศุภชัย ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ : 08-7224-5846