ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

   คำแนะนำในการเรียน

   กิตติกรรมประกาศ
   คู่มือการใช้สื่อบทเรียน
   เนื้อหาสาระ
       บทที่ 1
       บทที่ 2
       บทที่ 3
       บทที่ 4
       บทที่ 5
       บทที่ 6
 
 
    ดวงพร เกี๋ยงคำ. (2545). คู่มือสร้างเว็บไซท์ด้วยตนเอง. กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น.
    ธนะชัย  สุนทรเวช และคณะ. (2550). Professional Web Design. พิมพ์ครั้งที่ 1 . กรุงเทพฯ : โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ
                  (NetDesing).
    นิทัศน์ สุทธิสถิตย์. (2548). เว็บฮิต 2005. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
    ประภาพร  ช่างไม้. (2551). มือใหม่สร้างเว็บไซต์ Photoshop+Dreamweaver. พิมพ์ครั้งที่ 1. นนทบุรี : บริษัท ไอดีซี อินโฟ
                  ดิสทริบิวเตอร์เซ็นเตอร์ จำกัด.
    วิภา เพิ่มทรัพย์ และวศิน เพิ่มทรัพย์. (2546). ครบเครื่อง เรื่อง อินเตอร์เน็ต
                  ลิขสิทธิ์ถูกต้องจาก PROVISION.
กรุงเทพฯ : บริษัท โปรวิชั่น จำกัด.
    วีระ อินศรี และกวิยา เนาวประทีป. (2551). สนุกกับคอมพิวเตอร์ 6 เรียนรู้การใช้งาน Internet และ E-mail.
                  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์.
    วรรัตน์. (2545). รวมสุดยอดของฟรีในอินเตอร์เน็ต. นนทบุรี : อินโฟเพรส.
    สุธีร์ นวกุล. (2549). เทคนิคการแต่งภาพและใช้งาน Photoshop CS2. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
จัดทำโดย : อ.เสกสรรค์ สุวรรณสุข โรงเรียนบ้านศุภชัย ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ : 08-7224-5846