ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

   คำแนะนำในการเรียน

   กิตติกรรมประกาศ
   คู่มือการใช้สื่อบทเรียน
   เนื้อหาสาระ
       บทที่ 1
       บทที่ 2
       บทที่ 3
       บทที่ 4
       บทที่ 5
       บทที่ 6
 
 
   
 
ชื่อ นายเสกสรรค์ สุวรรณสุข
วัน เดือน ปีเกิด 12 กรกฎาคม 2521
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ที่อยู่ปัจจุบัน 5  ม.9 บ.หนองเทียมพัฒนา  ต. หนองตาดใหญ่  อ. สีดา จ. นครราชสีมา 30430
โทรศัพท์ 087-2245846
ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2538  จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์
  พ.ศ. 2540 จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
 

พ.ศ. 2544  จบระดับปริญญาตรี วุฒิการศึกษา  วท.บ  เอกเทคโนโลยีชีวภาพ
                  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   จ. มหาสารคาม

  พ.ศ. 2551  จบระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  วุฒิการศึกษา  ป.บัณฑิต  เอกวิชาชีพครู
                  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จ. ขอนแก่น
 

พ.ศ. 2552  จบระดับปริญญาโท  วุฒิการศึกษา  ศษ.ม.   เอกการบริหารการศึกษา
                  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จ. ขอนแก่น

ประวัติการทำงาน

2  มิถุนายน  พ.ศ. 2551   บรรจุพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน
                  โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัด ขอนแก่น                    

 

10  กรกฎาคม   พ.ศ. 2551  บรรจุเข้ารับราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
                  โรงเรียนบ้านศุภชัย อำเภอหนองสองห้อง   จังหวัดขอนแก่น

จนถึงปัจจุบัน พ.ศ.  2553  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย   ขั้น 8,700  บาท
หน้าที่พิเศษ ดูแลศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
   
จัดทำโดย : อ.เสกสรรค์ สุวรรณสุข โรงเรียนบ้านศุภชัย ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ : 08-7224-5846