ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

   คำแนะนำในการเรียน

   กิตติกรรมประกาศ
   คู่มือการใช้สื่อบทเรียน
   เนื้อหาสาระ
       บทที่ 1
       บทที่ 2
       บทที่ 3
       บทที่ 4
       บทที่ 5
       บทที่ 6
 
 
    คำชี้แจง
            1. ให้นักเรียนศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียน  เพื่อรับทราบเนื้อเรื่องที่ครูต้องการประเมินผล    
            2. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน 1 ครั้ง  และแจ้งผลคะแนนที่ได้  เพื่อให้ครูดำเนินการบันทึกคะแนนของนักเรียน
            3. ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาในบทเรียน โดยเริ่มการศึกษาเรียงลำดับตามหัวข้อในบทเรียนที่กำหนด เพื่อสะดวกต่อความเข้าใจ
            4. ในบทเรียนของแต่ละหัวข้อ ครูจะสั่งงานให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ  ดังนั้น นักเรียนต้องฟังคำสั่งให้เข้าใจ และทำงานส่งครู เพื่อให้ครู
                บันทึกคะแนน
            5. เมื่อจบบทเรียน นักเรียนต้องทำแบบทดสอบหลังเรียน 1 ครั้ง และให้ครูตรวจพร้อมบันทึกคะแนน เพื่อวัดผลและประเมินผล
                นักเรียนผ่านหรือไม่ผ่าน
            6. สำหรับนักเรียนที่ศึกษาจบ  แต่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล  ให้กลับไปศึกษาทบทวนบทเรียนใหม่
    แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
    จุดประสงค์การเรียนรู้
            1. นักเรียนสามารถอธิบายและปฏิบัติการเรียกใช้โปรแกรม Internet Explorer ได้
            2. นักเรียนสามารถอธิบายและปฏิบัติการส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรม Internet Explorer ได้
            3. นักเรียนสามารถอธิบายและปฏิบัติการเชื่อมโยงไปยังส่วนต่าง ๆ ได้
            4. นักเรียนสามารถอธิบายและปฏิบัติการค้นหาข้อมูลและการดาวน์โหลดข้อมูลได้
            5. นักเรียนสามารถอธิบายและปฏิบัติการแนะนำเว็บไซต์ที่น่าสนใจได้
    ใบงาน
            1. ให้นักเรียนเปิดเข้าสู่โปรแกรม Internet Explorer และอธิบายส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรม
            2. ให้นักเรียนค้นหาข้อมูลและดาวน์โหลดข้อมูลที่ครูบอก
            3. ให้นักเรียนแนะนำเว็บไซต์ที่น่าสนใจและแบ่งกลุ่มแข่งกันค้นหาเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
    ศึกษาเนื้อหา
            1. การเข้าอินเตอร์เน็ตด้วยโปรแกรม Internet Explorer
            2. ส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปแกรม Internet Explorer
            3. เริ่มต้นเปิดเว็บไซต์และทดลองเชื่อมโยงไปยังส่วนต่าง ๆ
            4. การเข้าสู่เว็บบอร์ดและการตั้งกระทู้บนเว็บบอร์ด
            5. การค้นหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตและการดาวน์โหลดเขาทำกันอย่างไร
            6. การเรียนรู้และรับความบันเทิงจากอินเตอร์เน็ต
            7. การแนะำนำเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
จัดทำโดย : อ.เสกสรรค์ สุวรรณสุข โรงเรียนบ้านศุภชัย ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ : 08-7224-5846