ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

   คำแนะนำในการเรียน

   กิตติกรรมประกาศ
   คู่มือการใช้สื่อบทเรียน
   เนื้อหาสาระ
       บทที่ 1
       บทที่ 2
       บทที่ 3
       บทที่ 4
       บทที่ 5
       บทที่ 6
 
 
    คำชี้แจง
            1. ให้นักเรียนศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียน  เพื่อรับทราบเนื้อเรื่องที่ครูต้องการประเมินผล    
            2. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน 1 ครั้ง  และแจ้งผลคะแนนที่ได้  เพื่อให้ครูดำเนินการบันทึกคะแนนของนักเรียน
            3. ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาในบทเรียน โดยเริ่มการศึกษาเรียงลำดับตามหัวข้อในบทเรียนที่กำหนด เพื่อสะดวกต่อความเข้าใจ
            4. ในบทเรียนของแต่ละหัวข้อ ครูจะสั่งงานให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ  ดังนั้น นักเรียนต้องฟังคำสั่งให้เข้าใจ และทำงานส่งครู เพื่อให้ครู
                บันทึกคะแนน
            5. เมื่อจบบทเรียน นักเรียนต้องทำแบบทดสอบหลังเรียน 1 ครั้ง และให้ครูตรวจพร้อมบันทึกคะแนน เพื่อวัดผลและประเมินผล
                นักเรียนผ่านหรือไม่ผ่าน
            6. สำหรับนักเรียนที่ศึกษาจบ  แต่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล  ให้กลับไปศึกษาทบทวนบทเรียนใหม่
    แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
    จุดประสงค์การเรียนรู้
            1. นักเรียนสามารถอธิบายและปฏิบัติการรู้จัก E-mail รูปแบบอีเมล์ และสมัครใช้ E-mail ได้
            2. นักเรียนสามารถอธิบายและปฏิบัติการเข้าสู่เว็บเพจการใช้งาน E-mail
            3. นักเรียนสามารถอธิบายและปฏิบัติการอ่านจดหมาย ส่งจดหมาย รับจดหมาย และลบจดหมายในกลุ่องรับจดหมายทิ้งได้
            4. นักเรียนสามารถอธิบายและปฏิบัติการบันทึก E-mail Address ของเพื่อนไว้ในสมุดรายชื่อได้
            5. นักเรียนสามารถอธิบายและปฏิบัติการแนบไฟล์ไปพร้อมกับจดหมายและเปิดไฟล์ที่แนบมาพร้อมกับจดหมาย
    ใบงาน
            1. ให้นักเรียนทำการสมัครใช้ E-mail คนละ 1 อีเมล์
            2. ให้นักเรียนทำการเข้าสู่เว็บเพจการใช้งาน E-mail
            3. ให้นักเรียนทำการอ่านจดหมาย ส่งจดหมาย รับจดหมาย และลบจดหมายในกล่องรับจดหมายทิ้ง
            4. ให้นักเรียนแนบไฟล์และเปิดไฟล์ที่แนบมาพร้อมกับจดหมาย
    ศึกษาเนื้อหา
            1. การรู้จัก E-mail และรูปแบบของ E-mail Address
            2. การสมัครใช้งาน E-mail Address ทำอย่างไร
            3. การเข้าสู่เว็บเพจการใช้งาน E-mail
            4. การอ่านจดหมาย ส่งจดหมาย รับจดหมาย และลบจดหมายในกล่องรับจดหมายทิ้งได้
            5. การสร้างกล่องเก็บจดหมายของตนเอง
            6. การบันทึก E-mail Address ของเพื่อนไว้ในสมุดรายชื่อ
            7. การแนบไฟล์ไปพร้อมกับจดหมายและเปิดไฟล์ที่แนบมาพร้อมกับจดหมาย
            8. หลังเลิกใช้งาน E-mail แล้วควรทำอย่างไร
   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
จัดทำโดย : อ.เสกสรรค์ สุวรรณสุข โรงเรียนบ้านศุภชัย ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ : 08-7224-5846