เวลาไม่เคยรอใคร

ครูเสกสรรค์ สุวรรณสุข
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
Email: seksan082@gmail.com
Phone: (087) 224-5846
Social Network ครูโอ

Webboard

แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ของเรา
วิทยาศาสตร์ของเรา
ภาษาไทยของเรา
สังคมศึกษาของเรา
การงานอาชีพของเรา
ภาษาต่างประเทศของเรา
สุขศึกษาพลศึกษาของเรา
ศิลปะของเรา
พัฒนาผู้เรียนของเรา
สหวิชา ดอทคอม

แบบสอบถาม Polls
คุณต้องการอบรมโปรแกรมใดมากที่สุด
Dreamweaver0%
PhP Nuke0%
Flash0%
Joomla0%
edmodo0%
Obec LMS0%
Other: (Please specify)0%
 

ลิงค์การศึกษา

เว็บไซต์สถานศึกษา


MV คนขอนแก่น

สถิติผู้เข้าชม

ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารทั่วไป
ที่
ชื่อเรื่อง
ดาวน์โหลด
ระดับชั้น
1
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue Culture)
ม.6
2
บทปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue Culture Lab)
ม.6
3
บทปฏิบัติการการผลิตไวน์ (Wine Productions)
ม.6
4
แบบเก็บข้อมูลรายบุคคล
ทุกระดับ
5
การเกิดน้ำขึ้นน้ำลง
ทุกระดับ
6
การใช้กล้องจุลทรรศน์
ทุกระดับ
 
เอกสารประกอบการเรียนการสอน
ที่
ชื่อเรื่อง
ดาวน์โหลด
ระดับชั้น
1
ระบบนิเวศ (Ecosystem)
ม.6
2
วิวัฒนาาร (Evolution)
ม.6
3
การถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ
ม.6
4
คำอธิบายรายวิชา ตัวชี้วัด เกณฑ์ ว30141 ชีววิทยา
ม.4
5
Biome หรือชีวนิเวศ (power point)
ม.4
6
Ecological Diversity หรือความหลากหลายของระบบนิเวศ
ม.4
7
ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ (power point)
ม.4
8
การถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสาร (power point)
ม.4
9
เซลล์และโครงสร้างเซลล์ (power point)
ม.4
10
การลำเลียงสารผ่านเซลล์ (power point)
ม.4
11
กลไกลการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต (power point)
ม.4
12
ภูมิคุ้มกันของร่างกาย (power point)
ม.4
13
คำอธิบายรายวิชา ตัวชี้วัด เกณฑ์ ว21102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน II
ม.1
14
คำอธิบายรายวิชา ตัวชี้วัด เกณฑ์ ว21101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน I
ม.1
15
คำอธิบายรายวิชา ตัวชี้วัด เกณฑ์ ว21205 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม
ม.1
16
การเจริญเติบโตของพืช ว21101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ม.1
17
การลำเลียงน้ำและอาหารของพืช ว21101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ม.1
18
การสืบพันธ์ของพืช ว21101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ม.1
19
คำอธิบายรายวิชา ว 22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3
ม.2
20
คำอธิบายรายวิชา ว 22102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4
ม.2
21
อาหารและการดำรงชีวิต ว 22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน III
ม.2
 
แบบฝึกหัดและภาระงาน
ที่
ชื่อเรื่อง
ดาวน์โหลด
ระดับชั้น
1
พันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
ม.3
2
บันทึกการส่งงาน ว 30131 ชีววิทยา
ม.4
3
บันทึกการส่งงาน ว 21101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน I
ม.1
4
บันทึกการส่งงาน ว 21102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน II
ม.1
5
บันทึกการส่งงาน ว 21205 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม I
ม.1
6
บันทึกการส่งงาน ว 21206 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม II
ม.1
7
สมุดศัพท์ ว 21101 และ ว 21205 วิทยาศาสตร์ ม.1
ม.1
8
สมุดศัพท์ ว 30141 ชีววิทยา
ม.4
9
ใบงาน เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง
ม.1
10
คำสำคัญ (Keyword) เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต
ม.2
11
คำสำคัญ (Keyword) เรื่อง ระบบต่าง ๆ ของมนุษย์
ม.2
12
คำสำคัญ (Keyword) เรื่อง ระบบต่าง ๆ ของสัตว์
ม.2
13
คำสำคัญ (Keyword) เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพ
เอกสาร
ม.2
14
คำสำคัญ (Keyword) เรื่อง แรงและแรงลัพธ์
เอกสาร
ม.2
15
คำสำคัญ (Keyword) เรื่อง ธาตุและสารประกอบ
เอกสาร
ม.2
16
คำสำคัญ (Keyword) เรื่อง พลังงานและการเกิดปฏิกิริยาเคมี
เอกสาร
ม.2
17
คำสำคัญ (Keyword) เรื่อง การแยกสาร
เอกสาร
ม.2
18
คำสำคัญ (Keyword) เรื่อง แสงและการมองเห็น
เอกสาร
ม.2
19
คำสำคัญ (Keyword) เรื่อง โลกของเรา
เอกสาร
ม.2
 

ใบความรู้และใบงาน ชีววิทยา ม.4 ว 30141

ที่
ชื่อเรื่อง
ดาวน์โหลด
ระดับชั้น
1
หนังสือคู่มือ Biology ระดับมัธยมศึกษา
ม.ปลาย
1
เอกสารและใบงาน บทที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ม.4
   
ม.4
1.1
บทปฏิบัติการที่ 1.1 การสำรวจระบบนิเวศในโรงเรียน
เอกสาร
ม.4
1.2
บทปฏิบัติการที่ 1.2 ....................................
เอกสาร
ม.4
1.3
บทปฏิบัติการที่ 1.3 ....................................
เอกสาร
ม.4
2
เอกสารและใบงาน บทที่ 2 ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต
ม.4
   
ม.4
2.1
บทปฏิบัติการที่ 2.1
เอกสาร
ม.4
2.2
บทปฏิบัติการที่ 2.2
เอกสาร
ม.4
2.3
บทปฏิบัติการที่ 2.3
เอกสาร
ม.4
3
เอกสารและใบงาน บทที่ 3 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ม.4
     
3.1
บทปฏิบัติการที่ 3.1
เอกสาร
ม.4
3.2
บทปฏิบัติการที่ 3.2
เอกสาร
ม.4
3.3
บทปฏิบัติการที่ 3.3
เอกสาร
ม.4
4
ใบงาน การสำรวจระบบนิเวศในโรงเรียน
ม.4
 

ใบความรู้และใบงาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 ม.1 ว 21101 และ ว 21102

ที่
ชื่อเรื่อง
ดาวน์โหลด
ระดับชั้น
1
เอกสารและใบงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
ม.1
 
ม.1
1.1
บทปฏิบัติการที่ 1.1 การใช้กล้องจุลทรรศน์
เอกสาร
ม.1
1.2
บทปฏิบัติการที่ 1.2 โครงสร้างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
เอกสาร
ม.1
1.3
กิจกรรม โครงสร้างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์.
ม.1
2
เอกสารและใบงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การดำรงชีวิตของพืช 1
ม.1
     
2.1
บทปฏิบัติการที่ 2.1
เอกสาร
ม.1
2.2
บทปฏิบัติการที่ 2.2
เอกสาร
ม.1
2.3
บทปฏิบัติการที่ 2.3
เอกสาร
ม.1
3
เอกสารและใบงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การดำรงชีวิตของพืช 2
ม.1
     
3.1
บทปฏิบัติการที่ 3.1
เอกสาร
ม.1
3.2
บทปฏิบัติการที่ 3.2
เอกสาร
ม.1
3.3
บทปฏิบัติการที่ 3.3
เอกสาร
ม.1
4
เอกสารและใบงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 บรรยากาศ
ม.1
   
4.1
บทปฏิบัติการที่ 4.1
เอกสาร
ม.1
4.2
บทปฏิบัติการที่ 4.2
เอกสาร
ม.1
5
เอกสารและใบงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สารรอบตัว
ม.1
   
5.1
บทปฏิบัติการที่ 5.1
เอกสาร
ม.1
5.2
บทปฏิบัติการที่ 5.2
เอกสาร
ม.1
6
เอกสารและใบงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สารละลาย
ม.1
   
6.1
บทปฏิบัติการที่ 6.1
เอกสาร
ม.1
6.2
บทปฏิบัติการที่ 6.2
เอกสาร
ม.1
7
เอกสารและใบงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สารละลายกรด-เบส
ม.1
   
7.1
บทปฏิบัติการที่ 7.1
เอกสาร
ม.1
7.2
บทปฏิบัติการที่ 7.2
เอกสาร
ม.1
8
เอกสารและใบงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 แรงและการเคลื่อนที่
ปก
ม.1
 
เอกสา
 
8.1
บทปฏิบัติการที่ 8.1
เอกสาร
ม.1
8.2
บทปฏิบัติการที่ 8.2
เอกสาร
ม.1
9
เอกสารและใบงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 พลังงานความร้อน
ปก
ม.1
 
เอกสาร
 
9.1
บทปฏิบัติการที่ 9.1
เอกสาร
ม.1
9.2
บทปฏิบัติการที่ 9.2
เอกสาร
ม.1
 
ใบความรู้และใบงาน วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 ว 21205 และ ว 21206
ที่
ชื่อเรื่อง
ดาวน์โหลด
ระดับชั้น
1
เอกสารและใบงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
ม.1
 
ม.1
1.1
บทปฏิบัติการที่ 1.1 การใช้กล้องจุลทรรศน์
เอกสาร
ม.1
1.2
บทปฏิบัติการที่ 1.2 โครงสร้างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
เอกสาร
ม.1
1.3
กิจกรรม โครงสร้างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์.
ม.1
2
เอกสารและใบงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การดำรงชีวิตของพืช 1
ม.1
2.1
บทปฏิบัติการที่ 2.1
เอกสาร
ม.1
2.2
บทปฏิบัติการที่ 2.2
เอกสาร
ม.1
2.3
บทปฏิบัติการที่ 2.3
เอกสาร
ม.1
3
เอกสารและใบงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การดำรงชีวิตของพืช 2
ม.1
     
3.1
บทปฏิบัติการที่ 3.1
เอกสาร
ม.1
3.2
บทปฏิบัติการที่ 3.2
เอกสาร
ม.1
3.3
บทปฏิบัติการที่ 3.3
เอกสาร
ม.1
4
เอกสารและใบงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 บรรยากาศ
ม.1
   
4.1
บทปฏิบัติการที่ 4.1
เอกสาร
ม.1
4.2
บทปฏิบัติการที่ 4.2
เอกสาร
ม.1
4.3
บทปฏิบัติการที่ 4.3
เอกสาร
ม.1
5
เอกสารและใบงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สารรอบตัว
ม.1
   
5.1
บทปฏิบัติการที่ 5.1
เอกสาร
ม.1
6
เอกสารและใบงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สารละลาย
ม.1
   
6.1
บทปฏิบัติการที่ 6.1
เอกสาร
ม.1
7
เอกสารและใบงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สารละลายกรด-เบส
ม.1
   
7.1
บทปฏิบัติการที่ 7.1
เอกสาร
ม.1
8
เอกสารและใบงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 แรงและการเคลื่อนที่
ปก
ม.1
 
เอกสาร
 
8.1
บทปฏิบัติการที่ 8.1
เอกสาร
ม.1
9
เอกสารและใบงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 พลังงานความร้อน
ปก
ม.1
 
เอกสาร
 
9.1
บทปฏิบัติการที่ 9.1
เอกสาร
ม.1
 
สรุปเนื้อหาสาระ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3-4 ม.2 ว 22101 และ ว 22102
ที่
ชื่อเรื่อง
ดาวน์โหลด
ระดับชั้น
1.
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อาหารกับการดำรงชีวิต (Food and Livelihood)
ม.2
2.
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบย่อยอาหาร (Digestive System)
ม.2
3.
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบไหลเวียนเลือด (Circulatory System)
ม.2
4.
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบหายใจ (Respiratory System)
ม.2
5.
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบกำจัดของเสีย (Excretory System)
ม.2
6.
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบประสาท (Nervous System)
ม.2
7.
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบสืบพันธุ์ (Reproductive System)
ม.2
8.
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ระบบต่าง ๆ ของสัตว์
ม.2
9.
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เทคโนโลยีชีวภาพ (Biiotechnology)
ม.2
10.
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แรงและแรงลัพธ์
ม.2
11.
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ธาตุและสารประกอบ
ม.2
12.
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิดปฏิกิรยาเคมี
ม.2
13.
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การแยกสาร
ม.2
14.
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 แสงและการมองเห็น
ม.2
15.
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 โลกของเรา
ม.2
16.
หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 ทรัพยากรธรณี : ดิน , หิน และแร่
ม.2
17.
หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 สารละลาย (Solution)
ม.2
18.
หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 งานและพลังงาน (Work and Energy)
ม.2
 
ใบความรู้และใบงาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3-4 ม.2 ว 22101 และ ว 22102
ที่
ชื่อเรื่อง
ดาวน์โหลด
ระดับชั้น
1
เอกสารและใบงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อาหารกับการดำรงชีวิต
ม.2
1.1
บทปฏิบัติการที่ 1.1 การตรวจสอบสารอาหาร
ม.2
1.2
บทปฏิบัติการที่ 1.2 การทดสอบ Vitamin C ในผลไม้ชนิดต่าง ๆ
ม.2
2
เอกสารและใบงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบต่าง ๆ ของมนุษย์
ม.2
2.1
บทปฏิบัติการที่ 2.1 การย่อยแป้ง
ม.2
3
เอกสารและใบงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ระบบต่าง ๆ ของสัตว์
ปก คำนำ
เอกสาร
ม.2
3.1
บทปฏิบัติการที่ 3.1
เอกสาร
ม.2
4
เอกสารและใบงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เทคโนโลยีชีวภาพ
ม.2
4.1
บทปฏิบัติการที่ 4.1
เอกสาร
ม.2
5
เอกสารและใบงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แรงและแรงลัพธ์
ปก คำนำ
เอกสาร
ม.2
5.1
บทปฏิบัติการที่ 5.1
เอกสาร
ม.2
6
เอกสารและใบงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ธาตุและสารประกอบ
ม.2
6.1
บทปฏิบัติการที่ 6.1 การแยกน้ำด้วยไฟฟ้า
ม.2
7
เอกสารและใบงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การเปลี่ยนแปลงพลังงาน
ม.2
7.1
บทปฏิบัติการที่ 7.1
เอกสาร
ม.2
8
เอกสารและใบงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การแยกสาร
ม.2
8.1
บทปฏิบัติการที่ 8.1
เอกสาร
ม.2
9
เอกสารและใบงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 แสงและการมองเห็น
ม.2
9.1
บทปฏิบัติการที่ 9.1
เอกสาร
ม.2
10
เอกสารและใบงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 โลกของเรา
ม.2
10.1
บทปฏิบัติการที่ 10.1
เอกสาร
ม.2
เรียนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น...กับครูเสกสรรค์

     
     
     
     
Download PPT-Template สวย ๆ...คร้าบผม

 

ข่าววิชาการ
an image

นางพรพรรณไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.)
แจ้งว่าสสวท. ได้จัดกิจกรรม
ออกอากาศ รายการพิเศษ
เนื่องในวันสถาปนา สสวท.
ครบรอบ ๔๐ ปี
เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ที่มา : วิชาการ.คอม

อบรม / พัฒนาบุคลากร
an image

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
ภาค ก
 
โค้งสุดท้้ายการติวสอบผู้บริหาร
สถานศึกษา ภาค ก. หลักสูตร
สรุปย่อ เนื้อหา วิเคราะห์ข้อสอบ.
ที่มา : ครูเซ็นเตอร์.เน็ต.

โปรแกรมเตรียมสู่ผู้บริหาร
สถานศึกษา
 
อบรมโปรแกรมเตรียมสู่ผู้บริหาร
สถานศึกษา (รอง/ผอ.สพป./ผอ.สพม.)
วันที่ 3-4 มีนาคม 2555
ณ โรงแรม
ตักสิลา จ.มหาสารคาม
ที่มา : บ้านสอบครู.คอม.

สอบบรรจุครู/ผู้บริหาร
an image

การนับหน่วยกิจวุฒิสอบครูที่มา : บ้านสอบครู.คอ
อบรมเตรียมสอบครูผู้ช่วย
: ชมรมพัฒนามาตรฐานฯ

สวัสดีครับ...จากใจครูโอ
ภาพยนต์สั้น

ผลงานวิชาการ/วิจัย
ภาพยนตร์สั้น
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แผนการจัดการเรียนรู้
เว็บไซต์แนะนำ
มุมนักเรียนน่ะครับ
โรงเรียนในฝันน่ะครับ
ห้องพักครูน่ะครับ
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA น่ะครับ
ห้องผู้บริหารน่ะครับ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างน่ะครับ
มุม Webmaster สพฐ.น่ะครับ
มุมศึกษานิเทศก์น่ะครับ
ทรทัศน์เพื่อการศึกษาน่ะครับ
การรับนักเรียนปี 2553
ประสบการณ์ตรง ครับ
ห้องเรียนทันข่าว
กำหนดสื่อ ครับ
โรงเรียนในฝัน ครับผม
Link น่าสนใจ
ชมรมน่าสนใจ
โรงเรียนมาตรฐานสากล
ศูนย์อาเซียน

น้ำมัน/พยากรณ์อากาศ
ติดตามแหล่งเรียนรู้

E-Book ต่างๆ
วิทยาศาสตร์กับครูโอ