เวลาไม่เคยรอใครƒ

ครูเสกสรรค์ สุวรรณสุข‚
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
Email: seksan082@gmail.com

Phone: (087) 224-5846
Social Network ครูโอ

Webboard

แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ของเรา
วิทยาศาสตร์ของเรา
ภาษาไทยของเรา
สังคมศึกษาของเรา
การงานอาชีพของเรา
ภาษาต่างประเทศของเรา
สุขศึกษาพลศึกษาของเรา
ศิลปะของเรา
พัฒนาผู้เรียนของเรา
สหวิชา ดอทคอม

แบบสอบถาม Polls
คุณต้องการอบรมโปรแกรมใดมากที่สุด
Dreamweaver0%
PhP Nuke0%
Flash0%
Joomla0%
edmodo0%
Obec LMS0%
Other: (Please specify)0%
 

ลิงค์การศึกษา

เว็บไซต์สถานศึกษา

MV คนขอนแก่น™

สถิติผู้เข้าชม
Free Web Counter

ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารทั่วไป
ที่
ชื่อเรื่อง
ดาวน์โหลด
ระดับชั้น
1
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue Culture)
ม.6
2
บทปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue Culture Lab)
ม.6
3
บทปฏิบัติการการผลิตไวน์ (Wine Productions)
ม.6
4
แบบเก็บข้อมูลรายบุคคล
ทุกระดับ
5
การเกิดน้ำขึ้นน้ำลง
ทุกระดับ
6
การใช้กล้องจุลทรรศน์
ทุกระดับ
เอกสารประกอบการเรียนการสอน
ที่
ชื่อเรื่อง
ดาวน์โหลด
ระดับชั้น
1
ระบบนิเวศ (Ecosystem)
ม.6
2
วิวัฒนาาร (Evolution)
ม.6
3
การถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ
ม.6
4
คำอธิบายรายวิชา ตัวชี้วัด เกณฑ์ ว30141 ชีววิทยา
ม.4
5
Biome หรือชีวนิเวศ (power point)
ม.4
6
Ecological Diversity หรือความหลากหลายของระบบนิเวศ
ม.4
7
ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ (power point)
ม.4
8
การถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสาร (power point)
ม.4
9
เซลล์และโครงสร้างเซลล์ (power point)
ม.4
10
การลำเลียงสารผ่านเซลล์ (power point)
ม.4
11
กลไกลการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต (power point)
ม.4
12
ภูมิคุ้มกันของร่างกาย (power point)
ม.4
13
คำอธิบายรายวิชา ตัวชี้วัด เกณฑ์ ว21102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ม.1
14
คำอธิบายรายวิชา ตัวชี้วัด เกณฑ์ ว21101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ม.1
15
คำอธิบายรายวิชา ตัวชี้วัด เกณฑ์ ว21205 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม
ม.1
16
การเจริญเติบโตของพืช ว21101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ม.1
17
การลำเลียงน้ำและอาหารของพืช ว21101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ม.1
18
การสืบพันธ์ของพืช ว21101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ม.1
แบบฝึกหัดและภาะงาน
ที่
ชื่อเรื่อง
ดาวน์โหลด
ระดับชั้น
1
พันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
ม.3
2
บันทึกการส่งงาน ว 30131 ชีววิทยา
ม.4
3
บันทึกการส่งงาน ว 21101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน I
ม.1
4
บันทึกการส่งงาน ว 21102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน II
ม.1
5
บันทึกการส่งงาน ว 21205 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม I
ม.1
6
บันทึกการส่งงาน ว 21206 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม II
ม.1
7
สมุดศัพท์ ว 21101 และ ว 21205 วิทยาศาสตร์ ม.1
ม.1
8
สมุดศัพท์ ว 30141 ชีววิทยา
ม.4
9
ใบงาน เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง
ม.1

ใบความรู้และใบงาน ชีววิทยา ม.4 ว 30141

ที่
ชื่อเรื่อง
ดาวน์โหลด
ระดับชั้น
1
หนังสือคู่มือ Biology ระดับมัธยมศึกษา
ม.ปลาย
1
เอกสารและใบงาน บทที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ม.4
   
ม.4
1.1
บทปฏิบัติการที่ 1.1 การสำรวจระบบนิเวศในโรงเรียน
เอกสาร
ม.4
1.2
บทปฏิบัติการที่ 1.2 ....................................
เอกสาร
ม.4
1.3
บทปฏิบัติการที่ 1.3 ....................................
เอกสาร
ม.4
2
เอกสารและใบงาน บทที่ 2 ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต
ม.4
   
ม.4
2.1
บทปฏิบัติการที่ 2.1
เอกสาร
ม.4
2.2
บทปฏิบัติการที่ 2.2
เอกสาร
ม.4
2.3
บทปฏิบัติการที่ 2.3
เอกสาร
ม.4
3
เอกสารและใบงาน บทที่ 3 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ม.4
     
3.1
บทปฏิบัติการที่ 3.1
เอกสาร
ม.4
3.2
บทปฏิบัติการที่ 3.2
เอกสาร
ม.4
3.3
บทปฏิบัติการที่ 3.3
เอกสาร
ม.4
4
ใบงาน การสำรวจระบบนิเวศในโรงเรียน
ม.4

ใบความรู้และใบงาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 ม.1 ว 21101 และ ว 21102

ที่
ชื่อเรื่อง
ดาวน์โหลด
ระดับชั้น
1
เอกสารและใบงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
ม.1
 
ม.1
1.1
บทปฏิบัติการที่ 1.1 การใช้กล้องจุลทรรศน์
เอกสาร
ม.1
1.2
บทปฏิบัติการที่ 1.2 โครงสร้างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
เอกสาร
ม.1
1.3
กิจกรรม โครงสร้างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์.
ม.1
2
เอกสารและใบงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การดำรงชีวิตของพืช 1
ม.1
     
2.1
บทปฏิบัติการที่ 2.1
เอกสาร
ม.1
2.2
บทปฏิบัติการที่ 2.2
เอกสาร
ม.1
2.3
บทปฏิบัติการที่ 2.3
เอกสาร
ม.1
3
เอกสารและใบงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การดำรงชีวิตของพืช 2
ม.1
     
3.1
บทปฏิบัติการที่ 3.1
เอกสาร
ม.1
3.2
บทปฏิบัติการที่ 3.2
เอกสาร
ม.1
3.3
บทปฏิบัติการที่ 3.3
เอกสาร
ม.1
4
เอกสารและใบงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 บรรยากาศ
ม.1
   
4.1
บทปฏิบัติการที่ 4.1
เอกสาร
ม.1
4.2
บทปฏิบัติการที่ 4.2
เอกสาร
ม.1
5
เอกสารและใบงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สารรอบตัว
ม.1
   
5.1
บทปฏิบัติการที่ 5.1
เอกสาร
ม.1
5.2
บทปฏิบัติการที่ 5.2
เอกสาร
ม.1
6
เอกสารและใบงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สารละลาย
ม.1
   
6.1
บทปฏิบัติการที่ 6.1
เอกสาร
ม.1
6.2
บทปฏิบัติการที่ 6.2
เอกสาร
ม.1
7
เอกสารและใบงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สารละลายกรด-เบส
ม.1
   
7.1
บทปฏิบัติการที่ 7.1
เอกสาร
ม.1
7.2
บทปฏิบัติการที่ 7.2
เอกสาร
ม.1
8
เอกสารและใบงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 แรงและการเคลื่อนที่
ปก
ม.1
 
เอกสา
 
8.1
บทปฏิบัติการที่ 8.1
เอกสาร
ม.1
8.2
บทปฏิบัติการที่ 8.2
เอกสาร
ม.1
9
เอกสารและใบงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 พลังงานความร้อน
ปก
ม.1
 
เอกสาร
 
9.1
บทปฏิบัติการที่ 9.1
เอกสาร
ม.1
9.2
บทปฏิบัติการที่ 9.2
เอกสาร
ม.1
ใบความรู้และใบงาน วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 ว 21205 และ ว 21206
1
เอกสารและใบงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
ม.1
 
ม.1
1.1
บทปฏิบัติการที่ 1.1 การใช้กล้องจุลทรรศน์
เอกสาร
ม.1
1.2
บทปฏิบัติการที่ 1.2 โครงสร้างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
เอกสาร
ม.1
1.3
กิจกรรม โครงสร้างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์.
ม.1
2
เอกสารและใบงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การดำรงชีวิตของพืช 1
ม.1
2.1
บทปฏิบัติการที่ 2.1
เอกสาร
ม.1
2.2
บทปฏิบัติการที่ 2.2
เอกสาร
ม.1
2.3
บทปฏิบัติการที่ 2.3
เอกสาร
ม.1
3
เอกสารและใบงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การดำรงชีวิตของพืช 2
ม.1
     
3.1
บทปฏิบัติการที่ 3.1
เอกสาร
ม.1
3.2
บทปฏิบัติการที่ 3.2
เอกสาร
ม.1
3.3
บทปฏิบัติการที่ 3.3
เอกสาร
ม.1
4
เอกสารและใบงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 บรรยากาศ
ม.1
   
4.1
บทปฏิบัติการที่ 4.1
เอกสาร
ม.1
4.2
บทปฏิบัติการที่ 4.2
เอกสาร
ม.1
4.3
บทปฏิบัติการที่ 4.3
เอกสาร
ม.1
5
เอกสารและใบงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สารรอบตัว
ม.1
   
5.1
บทปฏิบัติการที่ 5.1
เอกสาร
ม.1
6
เอกสารและใบงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สารละลาย
ม.1
   
6.1
บทปฏิบัติการที่ 6.1
เอกสาร
ม.1
7
เอกสารและใบงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สารละลายกรด-เบส
ม.1
   
7.1
บทปฏิบัติการที่ 7.1
เอกสาร
ม.1
8
เอกสารและใบงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 แรงและการเคลื่อนที่
ปก
ม.1
 
เอกสาร
 
8.1
บทปฏิบัติการที่ 8.1
เอกสาร
ม.1
9
เอกสารและใบงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 พลังงานความร้อน
ปก
ม.1
 
เอกสาร
 
9.1
บทปฏิบัติการที่ 9.1
เอกสาร
ม.1
สาระน่ารู้...จากครูเสกสรรค์ สุวรรณสุข (ครูโอ)Œ

A-Z สู่ความเป็นครู
ตัวอักษรพยัญชนะในภาษาอังกฤษมี 26 ตัว ตัวอักษรเหล่านี้ คือหลัก 26 ประการที่จะเป็นเครื่องนำไปสู่
ความสำเร็จในวิชาชีพครู ครูเป็นผู้อบรมแนะนำอนุชนของโลก คุณมีคุณสมบัติครบ ทั้ง 26 ประการนี้ไหน คือ
A-Ambition
ทะเยอทะยานปรารถดี B-Books เด็กเรียนรู้จากหนังสือ C-Courtesy จงสุภาพต่อเด็ก ๆ
D-Discipline ระเบียบวินัยเป็นสิ่งจำเป็น E-Enthusias จงกระตือรือร้นในการงาน F-Family ครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญ
G-Games
จงเข้าร่วมในเกมต่าง ๆ H-Health ต้องมีสุขภาพดี I-Ideal สร้างและส่งเสริมความคิดใหม่ ๆ
J-Journey
จงเป็นนักเดินทางเพื่อพบเห็นสิ่งแปลกใหม่ K-Kindergarten แนะนำเด็กๆ ให้รู้จักส่ิงต่าง ๆ
L-Leniency จงแสดงความกรุณาปรานี M-Mind ระมัดระวังในการพูดN-Non-partisan จงวางตนเป็นกลาง
O-Order
จงเก็บเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบP-Patience ความอดทน Q-Question อย่าเมินเฉยต่อคำถาม
ของเด็ก ๆ R-Routine การทำงานประจำสม่ำเสมอ S-School ทำให้โรงเรียนเป็นที่น่าอยู่ T-Trust พ่อแม่ของเด็ก ๆ ให้ไว้ใจคุณ U-UniForm การลงโทษและให้รางวัลให้เสมอกัน V-Voice เสียงให้ไพเราะน่าฟัง
W-Wardrobe อย่าพิถีพถันในเรื่องแต่งกายมากนัก X-X-cellence อย่ากดและบังคับเด็กมากไป

Y-Youth จงถ่อมตัวและเป็นคนฉลาด Z-Zest คุณมีความภาคภูิมิใจในอาชีพของคุณหรือเปล่า

ร่วมแสดงความคิดเห็น‰

 

ข่าววิชาการ
an image

นางพรพรรณไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.)
แจ้งว่าสสวท. ได้จัดกิจกรรม
ออกอากาศ รายการพิเศษ
เนื่องในวันสถาปนา สสวท.
ครบรอบ ๔๐ ปี
เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ Œ
คณิตศาสตร์
ที่มา : วิชาการƒ.คอม

อบรม / พัฒนาบุคลากรƒ
an image

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
ภาค ก
 
โค้งสุดท้้ายการติวสอบผู้บริหาร
สถานศึกษา ภาค ก. หลักสูตร
สรุปย่อ เนื้อหา วิเคราะห์ข้อสอบ.
ที่มา : ครูเซ็นเตอร์.เน็ต.

โปรแกรมเตรียมสู่ผู้บริหาร
สถานศึกษา
 
อบรมโปรแกรมเตรียมสู่ผู้บริหาร
สถานศึกษา (รอง/ผอ.สพป./ผอ.สพม.)
วันที่ 3-4 มีนาคม 2555
ณ โรงแรม
ตักสิลา จ.มหาสารคาม
ที่มา : บ้านสอบครู.คอม.

สอบบรรจุครู/ผู้บริหาร
an image

การนับหน่วยกิจวุฒิสอบครูที่มา : บ้านสอบครู™.คอ
อบรมเตรียมสอบครูผู้ช่วย
: ชมรมพัฒนามาตรฐานฯ

สวัสดีครับ...จากใจครูโอ
ภาพยนต์สั้น

ผลงานวิชาการƒ/วิจัย
ภาพยนตร์สั้น
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แผนการจัดการเรียนรู้
เว็บไซต์แนะนำ
มุมนักเรียนน่ะครับ
โรงเรียนในฝันน่ะครับ
ห้องพักครูน่ะครับ
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA น่ะครับ
ห้องผู้บริหารน่ะครับ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างน่ะครับ
มุม Webmaster สพฐ.น่ะครับ
มุมศึกษานิเทศก์น่ะครับ
ทรทัศน์เพื่อการศึกษาน่ะครับ
การรับนักเรียนปี 2553
ประสบการณ์ตรง ครับ
ห้องเรียนทันข่าว
กำหนดสื่อ ครับ
โรงเรียนในฝัน ครับผม
Link น่าสนใจ
ชมรมน่าสนใจ
โรงเรียนมาตรฐานสากล
ศูนย์อาเซียน
น้ำมันƒ/พยากรณ์อากาศ
ติดตามแหล่งเรียนรู้

ติดตามแหล่งเรียนรู้