เวลาไม่เคยรอใคร

ครูเสกสรรค์ สุวรรณสุข
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
Email: seksan082@gmail.com
Phone: (087) 224-5846
Social Network ครูโอ

Webboard

แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ของเรา
วิทยาศาสตร์ของเรา
ภาษาไทยของเรา
สังคมศึกษาของเรา
การงานอาชีพของเรา
ภาษาต่างประเทศของเรา
สุขศึกษาพลศึกษาของเรา
ศิลปะของเรา
พัฒนาผู้เรียนของเรา
สหวิชา ดอทคอม

แบบสอบถาม Polls
คุณต้องการอบรมโปรแกรมใดมากที่สุด
Dreamweaver0%
PhP Nuke0%
Flash0%
Joomla0%
edmodo0%
Obec LMS0%
Other: (Please specify)0%
 

ลิงค์การศึกษา

เว็บไซต์สถานศึกษา


MV คนขอนแก่น

สถิติผู้เข้าชม

คู่มือครู สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท. หรือ IPST)
1. คู่มือครู ประกอบหนังสือเรียน สสวท. วิทยาศาสตร์ ปี 2560
ที่
ชื่อหนังสือ
ระดับชั้น (ดาวน์โหลด)
เล่มที่
1
คู่มือครู สสวท.รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์
1
2
คู่มือครู สสวท.รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์
2
3
คู่มือครู สสวท.รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์
1
4
คู่มือครู สสวท.รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์
2
5
คู่มือครู สสวท.รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์
1
6
คู่มือครู สสวท.รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์
2
7
คู่มือครู สสวท.รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์
1
8
คู่มือครู สสวท.รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์
2
9
คู่มือครู สสวท.รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์
1
10
คู่มือครู สสวท.รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์
2
11
คู่มือครู สสวท.รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์
1
12
คู่มือครู สสวท.รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์
2
13
คู่มือครู สสวท.รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์
1
14
คู่มือครู สสวท.รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์
2
15
คู่มือครู สสวท.รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์
1
16
คู่มือครู สสวท.รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์
2
17
คู่มือครู สสวท.รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์
1
18
คู่มือครู สสวท.รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์
2
 
2. คู่มือครู ประกอบหนังสือเรียน สสวท. ฟิสิกส์ ปี 2560
ที่
ชื่อหนังสือ
ระดับชั้น (ดาวน์โหลด)
เล่มที่
1
คู่มือครู สสวท.รายวิชาเพิ่มเติมฟิสิกส์ 1
1
2
คู่มือครู สสวท.รายวิชาเพิ่มเติมฟิสิกส์ 2
2
3
คู่มือครู สสวท.รายวิชาเพิ่มเติมฟิสิกส์ 3
3
4
คู่มือครู สสวท.รายวิชาเพิ่มเติมฟิสิกส์ 4
4
5
คู่มือครู สสวท.รายวิชาเพิ่มเติมฟิสิกส์ 5
5
6
คู่มือครู สสวท.รายวิชาเพิ่มเติมฟิสิกส์ 6
6
3. คู่มือครู ประกอบหนังสือเรียน สสวท. เคมี ปี 2560
ที่
ชื่อหนังสือ
ระดับชั้น (ดาวน์โหลด)
เล่มที่
1
คู่มือครู สสวท.รายวิชาเพิ่มเติมเคมี 1
1
2
คู่มือครู สสวท.รายวิชาเพิ่มเติมเคมื 2
2
3
คู่มือครู สสวท.รายวิชาเพิ่มเติมเคมี 3
3
4
คู่มือครู สสวท.รายวิชาเพิ่มเติมเคมื 4
4
5
คู่มือครู สสวท.รายวิชาเพิ่มเติมเคมี 5
5
6
คู่มือครู สสวท.รายวิชาเพิ่มเติมเคมื 6
6
4. คู่มือครู ประกอบหนังสือเรียน สสวท. ชีววิทยา ปี 2560
ที่
ชื่อหนังสือ
ระดับชั้น (ดาวน์โหลด)
เล่มที่
1
คู่มือครู สสวท.รายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา 1
1
2
คู่มือครู สสวท.รายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา 2
2
3
คู่มือครู สสวท.รายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา 3
3
4
คู่มือครู สสวท.รายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา 4
4
5
คู่มือครู สสวท.รายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา 5
5
6
คู่มือครู สสวท.รายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา 6
6
5. คู่มือครู ประกอบหนังสือเรียน สสวท. โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ปี 2560
ที่
ชื่อหนังสือ
ระดับชั้น (ดาวน์โหลด)
เล่มที่
1
คู่มือครู สสวท.รายวิชาพื้นฐานเติมโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
1
2
คู่มือครู สสวท.รายวิชาเพิ่มเติมโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 1
1
3
คู่มือครู สสวท.รายวิชาเพิ่มเติมโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 2
2
4
คู่มือครู สสวท.รายวิชาเพิ่มเติมโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 3
3
5
คู่มือครู สสวท.รายวิชาเพิ่มเติมโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 4
4
6
คู่มือครู สสวท.รายวิชาเพิ่มเติมโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 5
5
7
คู่มือครู สสวท.รายวิชาเพิ่มเติมโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 6
6
6. คู่มือครู ประกอบหนังสือเรียน สสวท. วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ปี 2560
ที่
ชื่อหนังสือ
ระดับชั้น (ดาวน์โหลด)
เล่มที่
1
คู่มือครู สสวท.รายวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1
1
2
คู่มือครู สสวท.รายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 1
2
3
คู่มือครู สสวท.รายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 2
3
7. คู่มือครู ประกอบหนังสือเรียน สสวท. คณิตศาสตร์ ปี 2560
ที่
ชื่อหนังสือ
ระดับชั้น (ดาวน์โหลด)
เล่มที่
1
คู่มือครู สสวท.รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์
1
2
คู่มือครู สสวท.รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์
2
3
คู่มือครู สสวท.รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์
1
4
คู่มือครู สสวท.รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์
2
5
คู่มือครู สสวท.รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์
1
6
คู่มือครู สสวท.รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์
2
7
คู่มือครู สสวท.รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์
1
8
คู่มือครู สสวท.รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์
2
9
คู่มือครู สสวท.รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์
1
10
คู่มือครู สสวท.รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์
2
11
คู่มือครู สสวท.รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์
1
12
คู่มือครู สสวท.รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์
2
13
คู่มือครู สสวท.รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์
1
14
คู่มือครู สสวท.รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์
2
15
คู่มือครู สสวท.รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์
1
16
คู่มือครู สสวท.รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์
2
17
คู่มือครู สสวท.รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์
1
18
คู่มือครู สสวท.รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์
2
19
คู่มือครู สสวท.รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์
1
20
คู่มือครู สสวท.รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์
2
21
คู่มือครู สสวท.รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์
3
22
คู่มือครู สสวท.รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์
1
23
คู่มือครู สสวท.รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์
2
24
คู่มือครู สสวท.รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์
1
25
คู่มือครู สสวท.รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์
2
26
คู่มือครู สสวท.รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์
1
27
คู่มือครู สสวท.รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์
2
       
8. คู่มือครู สสวท. วิทยาศาสตร์ ปี 2551
ที่
ชื่อหนังสือ
ระดับชั้น (ดาวน์โหลด)
เล่มที่
1
คู่มือครู สสวท.รายวิชาพื้นฐาน เคมี
1
2
คู่มือครู สสวท.รายวิชาพื้นฐาน ชีววิทยา
1
3
คู่มือครู สสวท.รายวิชาพื้นฐาน ฟิสิกส์
1
4
คู่มือครู สสวท.รายวิชาพื้นฐาน โลกดาราศาสตร์และอวกาศ
1
5
คู่มือครู สสวท.รายวิชาพื้นฐาน ดวงดาวและโลกของเรา
1
6
คู่มือครู สสวท.รายวิชาพื้นฐาน ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต
1
7
คู่มือครู สสวท.รายวิชาพื้นฐาน พลังงาน
1
8
คู่มือครู สสวท.รายวิชาพื้นฐาน พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม
1
9
คู่มือครู สสวท.รายวิชาพื้นฐาน สารและสมบัติของสาร
1
10
คู่มือครู สสวท.รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.1
1
11
คู่มือครู สสวท.รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.2
1
12
คู่มือครู สสวท.รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.3
1
13
คู่มือครู สสวท.รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.4
1
14
คู่มือครู สสวท.รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.5
1
15
คู่มือครู สสวท.รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.6
1
16
คู่มือครู สสวท.รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ม.3
1
17
คู่มือครู สสวท.รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ม.3
2
18
คู่มือครู สสวท.รายวิชาเพิ่มเติม เคมี1
1
19
คู่มือครู สสวท.รายวิชาเพิ่มเติม เคมี2
2
20
คู่มือครู สสวท.รายวิชาเพิ่มเติม เคมี3
3
21
คู่มือครู สสวท.รายวิชาเพิ่มเติม เคมี4
4
22
คู่มือครู สสวท.รายวิชาเพิ่มเติม เคมี5
5
23
คู่มือครู สสวท.รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา1
1
24
คู่มือครู สสวท.รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา2
2
25
คู่มือครู สสวท.รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา3
3
26
คู่มือครู สสวท.รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา4
4
27
คู่มือครู สสวท.รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา5
5
28
คู่มือครู สสวท.รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์1
1
29
คู่มือครู สสวท.รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์2
2
30
คู่มือครู สสวท.รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์3
3
31
คู่มือครู สสวท.รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์4
4
32
คู่มือครู สสวท.รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์5
5
33
คู่มือครู สสวท.รายวิชาเพิ่มเติม โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ1
1
34
คู่มือครู สสวท.รายวิชาเพิ่มเติม โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ2
2
35
คู่มือครู สสวท.รายวิชาเพิ่มเติม โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ3
3
       
9. หนังสือเรียน สสวท. วิทยาศาสตร์ ปี 2551
ที่
ชื่อหนังสือ
ระดับชั้น (ดาวน์โหลด)
เล่มที่
1
หนังสือเรียน สสวท.รายวิชาพื้นฐาน เคมี
1
2
หนังสือเรียน สสวท.รายวิชาพื้นฐาน ชีววิทยา
1
3
หนังสือเรียน สสวท.รายวิชาพื้นฐาน ฟิสิกส์
1
4
หนังสือเรียน สสวท.รายวิชาพื้นฐาน โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
1
5
หนังสือเรียน สสวท.รายวิชาพื้นฐาน การเคลื่อนที่และแรง
1
6
หนังสือเรียน สสวท.รายวิชาพื้นฐาน ดวงดาวและโลกของเรา
1
7
หนังสือเรียน สสวท.รายวิชาพื้นฐาน ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต
1
8
หนังสือเรียน สสวท.รายวิชาพื้นฐาน พลังงาน
1
9
หนังสือเรียน สสวท.รายวิชาพื้นฐาน พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม
1
10
หนังสือเรียน สสวท.รายวิชาพื้นฐาน สารและสมบัติของสาร
1
11
หนังสือเรียน สสวท.รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.1
1
12
หนังสือเรียน สสวท.รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.2
1
13
หนังสือเรียน สสวท.รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.3
1
14
หนังสือเรียน สสวท.รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.4
1
15
หนังสือเรียน สสวท.รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.5
1
16
หนังสือเรียน สสวท.รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.6
1
17
หนังสือเรียน สสวท.รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ม.3
1
18
หนังสือเรียน สสวท.รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ม.3
2
19
หนังสือเรียน สสวท.รายวิชาเพิ่มเติม เคมี 1
1
20
หนังสือเรียน สสวท.รายวิชาเพิ่มเติม เคมี 2
2
21
หนังสือเรียน สสวท.รายวิชาเพิ่มเติม เคมี 3
3
22
หนังสือเรียน สสวท.รายวิชาเพิ่มเติม เคมี 4
4
23
หนังสือเรียน สสวท.รายวิชาเพิ่มเติม เคมี 5
5
24
หนังสือเรียน สสวท.รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา 1
1
25
หนังสือเรียน สสวท.รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา 2
2
26
หนังสือเรียน สสวท.รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา 3
3
27
หนังสือเรียน สสวท.รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา 4
4
28
หนังสือเรียน สสวท.รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา 5
5
29
หนังสือเรียน สสวท.รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ 1
1
30
หนังสือเรียน สสวท.รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ 2
2
31
หนังสือเรียน สสวท.รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ 3
3
32
หนังสือเรียน สสวท.รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ 4
4
33
หนังสือเรียน สสวท.รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ 5
5
34
หนังสือเรียน สสวท.รายวิชาเพิ่มเติม โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
1
35
หนังสือเรียน สสวท.รายวิชาเพิ่มเติม โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
2
36
หนังสือเรียน สสวท.รายวิชาเพิ่มเติม โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
3
       
ปฏิทินการดำเนินงาน / การจัดการเรียนการสอน
สาระน่ารู้...จากครูเสกสรรค์ สุวรรณสุข (ครูโอ)
A-Z สู่ความเป็นครู
ตัวอักษรพยัญชนะในภาษาอังกฤษมี 26 ตัว ตัวอักษรเหล่านี้ คือหลัก 26 ประการที่จะเป็นเครื่องนำไปสู่
ความสำเร็จในวิชาชีพครู ครูเป็นผู้อบรมแนะนำอนุชนของโลก คุณมีคุณสมบัติครบ ทั้ง 26 ประการนี้ไหน คือ
A-Ambition
ทะเยอทะยานปรารถดี B-Books เด็กเรียนรู้จากหนังสือ C-Courtesy จงสุภาพต่อเด็ก ๆ
D-Discipline ระเบียบวินัยเป็นสิ่งจำเป็น E-Enthusias จงกระตือรือร้นในการงาน F-Family ครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญ
G-Games
จงเข้าร่วมในเกมต่างๆ H-Health ต้องมีสุขภาพดี I-Ideal สร้างและส่งเสริมความคิดใหม่ ๆ
J-Journey
จงเป็นนักเดินทางเพื่อพบเห็นสิ่งแปลกใหม่ K-Kindergarten แนะนำเด็กๆ ให้รู้จักส่ิงต่างๆ
L-Leniency จงแสดงความกรุณาปรานี M-Mind ระมัดระวังในการพูดN-Non-partisan จงวางตนเป็นกลาง
O-Order
จงเก็บเอกสารต่างๆให้เป็นระเบียบP-Patience ความอดทน Q-Question อย่าเมินเฉยต่อคำถามของเด็กๆ
R-Routine การทำงานประจำสม่ำเสมอ S-School ทำให้โรงเรียนเป็นที่น่าอยู่T-Trust พ่อแม่ของเด็กๆ ให้ไว้ใจคุณ
U-UniForm การลงโทษและให้รางวัลให้เสมอกัน V-Voice เสียงให้ไพเราะน่าฟัง W-Wardrobe อย่าพิถีพถันในเรื่อง
แต่งกายมากนัก X-X-cellence อย่ากดและบังคับเด็กมากไป Y-Youth จงถ่อมตัวและเป็นคนฉลาด
Z-Zest
คุณมีความภาคภูิมิใจในอาชีพของคุณหรือเปล่า

 

ข่าววิชาการ
an image

นางพรพรรณไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.)
แจ้งว่าสสวท. ได้จัดกิจกรรม
ออกอากาศ รายการพิเศษ
เนื่องในวันสถาปนา สสวท.
ครบรอบ ๔๐ ปี
เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ที่มา : วิชาการ.คอม

อบรม / พัฒนาบุคลากร
an image

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
ภาค ก
 
โค้งสุดท้้ายการติวสอบผู้บริหาร
สถานศึกษา ภาค ก. หลักสูตร
สรุปย่อ เนื้อหา วิเคราะห์ข้อสอบ.
ที่มา : ครูเซ็นเตอร์.เน็ต.

โปรแกรมเตรียมสู่ผู้บริหาร
สถานศึกษา
 
อบรมโปรแกรมเตรียมสู่ผู้บริหาร
สถานศึกษา (รอง/ผอ.สพป./ผอ.สพม.)
วันที่ 3-4 มีนาคม 2555
ณ โรงแรม
ตักสิลา จ.มหาสารคาม
ที่มา : บ้านสอบครู.คอม

สอบบรรจุครู/ผู้บริหาร
an image

การนับหน่วยกิจวุฒิสอบครูที่มา : บ้านสอบครู.คอม
อบรมเตรียมสอบครูผู้ช่วย
: ชมรมพัฒนามาตรฐานฯ

สวัสดีครับ...จากใจครูโอ
ภาพยนต์สั้น

ผลงานวิชาการ/วิจัย
ภาพยนตร์สั้น
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แผนการจัดการเรียนรู้
เว็บไซต์แนะนำ
มุมนักเรียนน่ะครับ
โรงเรียนในฝันน่ะครับ
ห้องพักครูน่ะครับ
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA น่ะครับ
ห้องผู้บริหารน่ะครับ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างน่ะครับ
มุม Webmaster สพฐ.น่ะครับ
มุมศึกษานิเทศก์น่ะครับ
ทรทัศน์เพื่อการศึกษาน่ะครับ
การรับนักเรียนปี 2553
ประสบการณ์ตรง ครับ
ห้องเรียนทันข่าว
กำหนดสื่อ ครับ
โรงเรียนในฝัน ครับผม
Link น่าสนใจ
ชมรมน่าสนใจ
โรงเรียนมาตรฐานสากล
ศูนย์อาเซียน

น้ำมัน/พยากรณ์อากาศ
ติดตามแหล่งเรียนรู้

E-Book ต่างๆ
วิทยาศาสตร์กับครูโอ