คลังข้อสอบ
ID line : 0872245846
+ สพม.เขต 25
+ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
+ สพฐ.
+ สกอ.
+ รวมเว็บไซต์ราชการ
+ กระทรวงศึกษาธิการ
+

สวทช.

+

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

+ กระทรวงวิทยาศาสตร์
+ อุทยานวิทยาศาสตร์
+

สสวท.

+

Biology ศูนย์เทคโนโลยีฯ.

+

พสวท.

      
 
 
การแยกสาร : ดาวน์โหลด (iBooks for Mac)(E-Book) (25/11/57)
                                       
แหล่งเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การแยกสาร (Purification)
1
แหล่งเรียนรู้จาก E-Book
2
แหล่งเรียนรู้จาก slideshare เรื่อง การแยกสาร (Purification)
3
4
ดาวน์โหลดคำนำ สารบัญ
5
เอกสารประกอบการเรียนทั้งหมด :
            เอกสารชุดที่ 1 : ผังมโนทัศน์ (Concept Maps) และข้อสอบก่อนเรียน
            เอกสารชุดที่ 2 : การกรอง (Filtration) และการตกผลึก (Crystallization)
            เอกสารชุดที่ 3 : การกลั่นแบบธรรมดา และการกลั่นแยกลำดับส่วน
            เอกสารชุดที่ 4 : การสกัดโดยการกลั่นด้วยไอน้ำ และการสกัดด้วยตัวทำละลาย
            เอกสารชุดที่ 5 : การแยกสารโดยวิธีโครมาโทกราฟี และแยกสารโดยวิธีอย่างงาย
            เอกสารชุดที่ 6 : แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้
6
แบบฝึกหัดประจำหน่วยการเรียนรู้ (สมุด):
7
แนวข้อสอบก่อนเรียน และหลังเรียน
8
แนวข้อสอบทั้งหมด : การกรอง : การตกผลึก : การกลั่นแบบธรรมดา : การกลั่นแยกลำดับส่วน
                            : การสกัดโดยการกลั่นด้วยไอน้ำ : การสกัดด้วยตัวทำละลาย :
                            : การแยกสารโดยวิธีโคมาโทกราฟี : การแยกสารโดยวิธีอย่างง่าย
9
คำสำคัญ (Keyword) หรือสมุดศัพท์ หน่วยการเรียนรู้ การแยกสาร (Purification)
10
แหล่งเรียนรู้จากเว็บไซต์อื่น : http://www.myfirstbrain.com/

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนที่นี่ทุกเรื่อง

แหล่งเรียนรู้ผ่าน youtube เรียงลำดับตามเรื่อง...ครับผม
 
สื่อการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การแยกสาร (Purification)