เวลาไม่เคยรอใคร

ครูเสกสรรค์ สุวรรณสุข
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
Email: seksan082@gmail.com

Phone: (087) 224-5846
Social Network ครูโอ

Webboard

แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ของเรา
วิทยาศาสตร์ของเรา
ภาษาไทยของเรา
สังคมศึกษาของเรา
การงานอาชีพของเรา
ภาษาต่างประเทศของเรา
สุขศึกษาพลศึกษาของเรา
ศิลปะของเรา
พัฒนาผู้เรียนของเรา
สหวิชา ดอทคอม

แบบสอบถาม Polls
คุณต้องการอบรมโปรแกรมใดมากที่สุด
Dreamweaver0%
PhP Nuke0%
Flash0%
Joomla0%
edmodo0%
Obec LMS0%
Other: (Please specify)0%
 

ลิงค์การศึกษา

เว็บไซต์สถานศึกษา

MV คนขอนแก่น

การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

สถิติผู้เข้าชม

ผลงานล่าสุด...กับสื่อการเรียนรู้จากลูกศิษย์
ผลงานนักเรียนจาก AcuLe@rn & AcuStudio
ที่
เรื่อง
ผลงานนักเรียน
1
นางสาวนภัสกร แสงกล้า 4/16
2
นางสาวอรทัย ศรีเชียงสา 4/10
3
นางสาวอนัตยา ดวงเจริญกุล 4/10
4
นางสาวประภัสรา สุทธิประภา 4/10
5
นางสาวสุนันญา จำปาเทศ 4/10
6
นายคุณากร จันทร์สง่า 4/10
7
โครงสร้างเซลล์พืช
นางสาวขวัญชนก ชนะภักดี 4/16
8
การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส (mitosis)
นางสาวประวีณนุช ศรีขจรวงศ์ 4/16
9
ความหลากหลายทางชีวภาพ
นายไชยศ เทศน้อย 4/17
10
นางสาวสัณห์สิริ จันทร์สด 4/17
ผลงานนักเรียนจากการสร้างผังมโนทัศน์ (Concept Maps) รายบุคคล
ที่
เรื่อง
ลิงค์ผลงานชั้น
ภาคเรียน/ปีการศึกษา
1
อาหารกับการดำรงชีวิต
ม.2/1 : ม.2/4 : ม.2/10
1/2558
2
ระบบย่อยอาการ (Digestive System)
ม.2/1 : ม.2/4 : ม.2/10
1/2558
3
ระบบหายใจ (Respiratory System)
ม.2/1 : ม.2/4 : ม.2/10
1/2558
4
ระบบประสาท (Nervous System)
ม.2/1 : ม.2/4 : ม.2/10
1/2558
5
แสงและการมองเห็น
ม.2/1 : ม.2/4 : ม.2/10
1/2558
ผลงานนักเรียนจากการสร้างงานในการพับกระดาษ (Foldable)
ที่
เรื่อง
ลิงค์ผลงาน
ภาคเรียน/ปีการศึกษา
1
ธาตุและสารประกอบ
ม.2
2/2557
2
ระบบต่างๆ ของสัตว์
ม.2
1/2558
ผลงานนักเรียนจากการสร้างผังมโนทัศน์ (Concept Maps) รายกลุ่ม
ที่
เรื่อง
ลิงค์ผลงานชั้น
ภาคเรียน/ปีการศึกษา
1
อาหารกับการดำรงชีวิต
ม.2/1 : ม.2/4 : ม.2/10
1/2558
2
ระบบต่างๆ ของมนุษย์
ม.2/1 : ม.2/4 : ม.2/10
1/2558
3
แสงและการมองเห็น
ม.2/1 : ม.2/4 : ม.2/10
1/2558
ผลงานนักเรียนจากการทำตั๋วออก (Exit Ticket)
การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2557
การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2558
 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่าน www.padlet.com (Exit Ticket)
ที่
เรื่อง
ลิงค์ตั๋วออก (Exit Ticket)
1.
อาหารกับการดำรงชีวิต
ชั้น ม.2/1 : ม.2/4 : ม.2/10
2.
ระบบต่างๆ ของมนุษย์
ชั้น ม.2/1 : ม.2/4 : ม.2/10
3.
ระบบต่างๆ ของสัตว์
ชั้น ม.2/1 : ม.2/4 : ม.2/10
4.
เทคโนโลยีชีวภาพ
ชั้น ม.2/1 : ม.2/4 : ม.2/10
5.
แรงและแรงลัพธ์
ชั้น ม.2/1 : ม.2/4 : ม.2/10
6.
ธาตุและสารประกอบ
ชั้น ม.2/1 : ม.2/4 : ม.2/10
7.
การเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ชั้น ม.2/1 : ม.2/4 : ม.2/10
8.
การแยกสาร
ชั้น ม.2/1 : ม.2/4 : ม.2/10
9.
แสงและการมองเห็น
ชั้น ม.2/1 : ม.2/4 : ม.2/10
10.
โลกของเรา
ชั้น ม.2/1 : ม.2/4 : ม.2/10
คลิปสื่อการเรียนรู้...จากลูกศิษย์
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
กลุ่มสารการเรียนรู้
วัน เดือน ปี
1
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2 ธ.ค. 56
2
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
20 พ.ย. 52
3
การงานอาชีพและเทคโนโลย
23 พ.ย. 52
4
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
23 พ.ย. 52
5
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
23 ธ.ค. 52
6
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
23 ธ.ค. 52
7
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
4 ม.ค. 53
8
วิทยาศาสตร์
14 ก.พ. 53
9
การงานอาชีพและเทคโนโลย
5 มิ.ย. 53
10
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
5 มิ.ย. 54
11
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
5 มิ.ย. 54
12
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
12 ม.ค. 55
13
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
12 ม.ค. 55
14
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
23 ม.ค. 55
15
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
23 ม.ค. 55
16
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
23 ม.ค. 55
17
วิทยาศาสตร์
26 ม.ค. 57
ผลงานนักเรียนจาก Keynote และสื่อ CAI อื่น ๆ
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
กลุ่มสารการเรียนรู้
วัน เดือน ปี
1
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2 ธ.ค. 56
2
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
20 พ.ย. 52
3
การงานอาชีพและเทคโนโลย
23 พ.ย. 52
4
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
23 พ.ย. 52

 

ข่าววิชาการ
an image

นางพรพรรณไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.)
แจ้งว่าสสวท. ได้จัดกิจกรรม
ออกอากาศ รายการพิเศษ
เนื่องในวันสถาปนา สสวท.
ครบรอบ ๔๐ ปี
เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ที่มา : วิชาการ.คอม

อบรม / พัฒนาบุคลากร
an image

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
ภาค ก
 
โค้งสุดท้้ายการติวสอบผู้บริหาร
สถานศึกษา ภาค ก. หลักสูตร
สรุปย่อ เนื้อหา วิเคราะห์ข้อสอบ.
ที่มา : ครูเซ็นเตอร์.เน็ต.

โปรแกรมเตรียมสู่ผู้บริหาร
สถานศึกษา
 
อบรมโปรแกรมเตรียมสู่ผู้บริหาร
สถานศึกษา (รอง/ผอ.สพป./ผอ.สพม.)
วันที่ 3-4 มีนาคม 2555
ณ โรงแรม
ตักสิลา จ.มหาสารคาม
ที่มา : บ้านสอบครู.คอม

สอบบรรจุครู/ผู้บริหาร
an image

การนับหน่วยกิจวุฒิสอบครูที่มา : บ้านสอบครู.คอ
อบรมเตรียมสอบครูผู้ช่วย
: ชมรมพัฒนามาตรฐานฯ

สวัสดีครับ...จากใจครูโอ
ภาพยนต์สั้น

ผลงานวิชาการ/วิจัย
ภาพยนตร์สั้น
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แผนการจัดการเรียนรู้
เว็บไซต์แนะนำ
สำนักพัฒนากิจการนักเรียนน่ะครับ
โรงเรียนในฝันน่ะครับ
ห้องพักครูน่ะครับ
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA น่ะครับ
ห้องผู้บริหารน่ะครับ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างน่ะครับ
มุม Webmaster สพฐ.น่ะครับ
มุมศึกษานิเทศก์น่ะครับ
ทรทัศน์เพื่อการศึกษาน่ะครับ
การรับนักเรียนปี 2553
ประสบการณ์ตรง ครับ
ห้องเรียนทันข่าว
กำหนดสื่อ ครับ
โรงเรียนในฝัน ครับผม
Link น่าสนใจ
ชมรมน่าสนใจ
โรงเรียนมาตรฐานสากล
ศูนย์อาเซียน

น้ำมัน/พยากรณ์อากาศ
ติดตามแหล่งเรียนรู้

E-Book ต่างๆ
วิทยาศาสตร์กับครูโอ