เวลาไม่เคยรอใคร

ครูเสกสรรค์ สุวรรณสุข
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
Email: seksan082@gmail.com
Phone: (087) 224-5846
Social Network ครูโอ

Webboard

แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ของเรา
วิทยาศาสตร์ของเรา
ภาษาไทยของเรา
สังคมศึกษาของเรา
การงานอาชีพของเรา
ภาษาต่างประเทศของเรา
สุขศึกษาพลศึกษาของเรา
ศิลปะของเรา
พัฒนาผู้เรียนของเรา
สหวิชา ดอทคอม

แบบสอบถาม Polls
คุณต้องการอบรมโปรแกรมใดมากที่สุด
Dreamweaver0%
PhP Nuke0%
Flash0%
Joomla0%
edmodo0%
Obec LMS0%
Other: (Please specify)0%
 

ลิงค์การศึกษา

เว็บไซต์สถานศึกษา

MV คนขอนแก่น

สถิติผู้เข้าชม

ข้อสอบวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ...ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ข้อสอบวิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ที่
ชื่อเรื่อง
ทดสอบ
ระดับชั้น
1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โครงสร้างโลก
ข้อสอบ pretest
ม.4
1.1
ข้อสอบที่ 1.1 การศึกษาโครงสร้างโลก
ข้อสอบ
ม.4
1.2
ข้อสอบที่ 1.2 การแบ่งโครงสร้างโลก
ข้อสอบ
ม.4
2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โลกและการเปลี่ยนแปลง
ข้อสอบ pretest
ม.4
2.1
ข้อสอบที่ 2.1 การเคลื่อนที่ของทวีปของเวเกเนอร์
ข้อสอบ
ม.4
2.2
ข้อสอบที่ 2.2 หลักฐานและข้อมูลทางธรณีวิทยาอื่น ๆ
ข้อสอบ
ม.4
2.3
ข้อสอบที่ 2.3 กระบวนการที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี
ข้อสอบ
ม.4
2.4
ข้อสอบที่ 2.4 ลักษณะการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี
ข้อสอบ
ม.4
2.5
ข้อสอบที่ 2.5 การเปลี่ยนลักษณะของเปลือกโลก
ข้อสอบ
ม.4
3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา
ข้อสอบ pretest
ม.4
3.1
ข้อสอบที่ 3.1 แผ่นดินไหว
ข้อสอบ
ม.4
3.2
ข้อสอบที่ 3.2 ภูเขาไฟ
ข้อสอบ
ม.4
4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ธรณีประวัติ
ข้อสอบ pretest
ม.4
4.1
ข้อสอบที่ 4.1 อายุทางธรณีวิทยา
ข้อสอบ
ม.4
4.2
ข้อสอบที่ 4.2 ซากดึกดำบรรพ์
ข้อสอบ
ม.4
4.3
ข้อสอบที่ 4.3 การลำดับชั้นหิน
ข้อสอบ
ม.4
5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เอกภพ
ข้อสอบ
ม.4
5.1
ข้อสอบที่ 5.1 เอกภพวิทยาในอดีต
ข้อสอบ
ม.4
5.2
ข้อสอบที่ 5.2 กำเนิดเอกภพ
ข้อสอบ
ม.4
5.3
ข้อสอบที่ 5.3 กาแล็กซี
ข้อสอบ
ม.4
6
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ดาวฤกษ์
ข้อสอบ
ม.4
6.1
ข้อสอบที่ 6.1 วิวัฒนาการของดาวน์ฤกษ์
ข้อสอบ
ม.4
6.2
ข้อสอบที่ 6.2 กำเนิดและวิวัฒนาการของดวงอาทิตย์
ข้อสอบ
ม.4
6.3
ข้อสอบที่ 6.3 ความส่องสว่างและโชติมาตรของดาวฤกษ์
ข้อสอบ
ม.4
6.4
ข้อสอบที่ 6.4 สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์
ข้อสอบ
ม.4
6.5
ข้อสอบที่ 6.5 ระยะห่างของดาวฤกษ์
ข้อสอบ
ม.4
6.6
ข้อสอบที่ 6.6 เนบิวลา แหล่งกำเนิดดาวฤกษ์
ข้อสอบ
ม.4
6.7
ข้อสอบที่ 6.3 ความส่องสว่างและโชติมาตรของดาวฤกษ์
ข้อสอบ
ม.4
6.8
ข้อสอบที่ 6.8 มวลของดาวฤกษ์
ข้อสอบ
ม.4
7
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ระบบสุริยะ
ข้อสอบ
ม.4
7.1
ข้อสอบที่ 7.1 การกำเนิดระบบสุริยะ
ข้อสอบ
ม.4
7.2
ข้อสอบที่ 7.2 เขตของบริวารดวงอาทิตย์
ข้อสอบ
ม.4
7.3
ข้อสอบที่ 7.3 ดวงอาทิตย์
ข้อสอบ
ม.4
8
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เทคโนโลยีอวกาศ
ข้อสอบ
ม.4
8.1
ข้อสอบที่ 8.1 กล้องจุลทรรศน์
ข้อสอบ
ม.4
8.2
ข้อสอบที่ 8.2 เขตของริวารดวงอาทิตย์
ข้อสอบ
ม.4
8.3
ข้อสอบที่ 8.3 ระบบขนส่งอวกาศ
ข้อสอบ
ม.4
8.4
ข้อสอบที่ 8.4 การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ
ข้อสอบ
ม.4
11
ข้อสอบ posttest โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม.4
ข้อสอบ posttest
ม.4
ชุดเอกสารในกาารจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และวิชาอื่น ๆ
ปฏิทินการดำเนินงาน / การจัดการเรียนการสอน
คลิปสื่อการเรียนรู้...จากลูกศิษย์
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
กลุ่มสารการเรียนรู้
วัน เดือน ปี
1
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
20 พ.ย. 52
2
การงานอาชีพและเทคโนโลย
23 พ.ย. 52
3
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
23 พ.ย. 52
4
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
23 ธ.ค. 52
5
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
23 ธ.ค. 52
6
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
4 ม.ค. 53
7
วิทยาศาสตร์
14 ก.พ. 53
8
การงานอาชีพและเทคโนโลย
5 มิ.ย. 53
9
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
5 มิ.ย. 54
10
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
5 มิ.ย. 54
11
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
12 ม.ค. 55
12
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
12 ม.ค. 55
13
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
23 ม.ค. 55
14
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
23 ม.ค. 55
15
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
23 ม.ค. 55
สาระน่ารู้...จากครูเสกสรรค์ สุวรรณสุข (ครูโอ)
A-Z สู่ความเป็นครู
ตัวอักษรพยัญชนะในภาษาอังกฤษมี 26 ตัว ตัวอักษรเหล่านี้ คือหลัก 26 ประการที่จะเป็นเครื่องนำไปสู่
ความสำเร็จในวิชาชีพครู ครูเป็นผู้อบรมแนะนำอนุชนของโลก คุณมีคุณสมบัติครบ ทั้ง 26 ประการนี้ไหน คือ
A-Ambition
ทะเยอทะยานปรารถดี B-Books เด็กเรียนรู้จากหนังสือ C-Courtesy จงสุภาพต่อเด็ก ๆ
D-Discipline ระเบียบวินัยเป็นสิ่งจำเป็น E-Enthusias จงกระตือรือร้นในการงาน F-Family ครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญ
G-Games
จงเข้าร่วมในเกมต่างๆ H-Health ต้องมีสุขภาพดี I-Ideal สร้างและส่งเสริมความคิดใหม่ ๆ
J-Journey
จงเป็นนักเดินทางเพื่อพบเห็นสิ่งแปลกใหม่ K-Kindergarten แนะนำเด็กๆ ให้รู้จักส่ิงต่างๆ
L-Leniency จงแสดงความกรุณาปรานี M-Mind ระมัดระวังในการพูดN-Non-partisan จงวางตนเป็นกลาง
O-Order
จงเก็บเอกสารต่างๆให้เป็นระเบียบP-Patience ความอดทน Q-Question อย่าเมินเฉยต่อคำถามของเด็กๆ
R-Routine การทำงานประจำสม่ำเสมอ S-School ทำให้โรงเรียนเป็นที่น่าอยู่T-Trust พ่อแม่ของเด็กๆ ให้ไว้ใจคุณ
U-UniForm การลงโทษและให้รางวัลให้เสมอกัน V-Voice เสียงให้ไพเราะน่าฟัง W-Wardrobe อย่าพิถีพถันในเรื่อง
แต่งกายมากนัก X-X-cellence อย่ากดและบังคับเด็กมากไป Y-Youth จงถ่อมตัวและเป็นคนฉลาด
Z-Zest
คุณมีความภาคภูิมิใจในอาชีพของคุณหรือเปล่า
ร่วมแสดงความคิดเห็น

 

ข่าววิชาการ
an image

นางพรพรรณไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.)
แจ้งว่าสสวท. ได้จัดกิจกรรม
ออกอากาศ รายการพิเศษ
เนื่องในวันสถาปนา สสวท.
ครบรอบ ๔๐ ปี
เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์Œ
คณิตศาสตร์
ที่มา : วิชาการ.คอม

อบรม / พัฒนาบุคลากร
an image

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
ภาค ก
 
โค้งสุดท้้ายการติวสอบผู้บริหาร
สถานศึกษา ภาค ก. หลักสูตร
สรุปย่อ เนื้อหา วิเคราะห์ข้อสอบ.
ที่มา : ครูเซ็นเตอร์.เน็ต.

โปรแกรมเตรียมสู่ผู้บริหาร
สถานศึกษา
 
อบรมโปรแกรมเตรียมสู่ผู้บริหาร
สถานศึกษา (รอง/ผอ.สพป./ผอ.สพม.)
วันที่ 3-4 มีนาคม 2555
ณ โรงแรม
ตักสิลา จ.มหาสารคาม
ที่มา : บ้านสอบครู.คอม.

สอบบรรจุครู/ผู้บริหาร
an image

การนับหน่วยกิจวุฒิสอบครูที่มา : บ้านสอบครู.คอม
อบรมเตรียมสอบครูผู้ช่วย
: ชมรมพัฒนามาตรฐานฯ

สวัสดีครับ...จากใจครูโอ
ภาพยนต์สั้น

ผลงานวิชาการ/วิจัย
ภาพยนตร์สั้น
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แผนการจัดการเรียนรู้
เว็บไซต์แนะนำ
มุมนักเรียนน่ะครับ
โรงเรียนในฝันน่ะครับ
ห้องพักครูน่ะครับ
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA น่ะครับ
ห้องผู้บริหารน่ะครับ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างน่ะครับ
มุม Webmaster สพฐ.น่ะครับ
มุมศึกษานิเทศก์น่ะครับ
ทรทัศน์เพื่อการศึกษาน่ะครับ
การรับนักเรียนปี 2553
ประสบการณ์ตรง ครับ
ห้องเรียนทันข่าว
กำหนดสื่อ ครับ
โรงเรียนในฝัน ครับผม
Link น่าสนใจ
ชมรมน่าสนใจ
โรงเรียนมาตรฐานสากล
ศูนย์อาเซียน

น้ำมัน/พยากรณ์อากาศ
ติดตามแหล่งเรียนรู้

E-Book ต่างๆ
วิทยาศาสตร์กับครูโอ