ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ครูสร้างคนสร้างชาติ ด้วยศาสตร์ศิลป์ ทั่วแผ่นดิน ศรัทธาบูชาครู  
   หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติการศึกษา
   ประวัติการทำงาน
   ผลงานและการพัฒนาตนเอง
   ครอบครับสุวรรณสุข
   ภาพกิจกรรม
   การศึกษาดูงาน
   ผลงานนักเรียน
   E-Book
   ส่งงาน
   ดาวน์โหลดเอกสาร
   facebook
  
  
   วิชาคอมพิวเตอร์
  วิชาวิทยาศาสตร์
  
คณิตศาสตร์ของเรา
วิทยาศาสตร์ของเรา
ภาษาไทยของเรา
สังคมศึกษาของเรา
การงานอาชีพของเรา
ภาษาต่างประเทศของเรา
สุขศึกษาพลศึกษาของเรา
ศิลปะของเรา
พัฒนาผู้เรียนของเรา
สหวิชา ดอทคอม
วิชา คอมพิวเตอร์
ลำดับที่
เรื่อง
ระดับชั้น
1
ม.4
1.การบริการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ที่ ศธ 04255.072/ว24 ลว.23 ก.พ. 2554  
   ดาวน์โหลดเอกสาร
โดยท่าน ผอ.วาสนา ไชยศึก
2.การเบิกเงินสนับสนุนหน่วยงาน ที่ ศธ 04255.072/34 ลว.7 มี.ค. 2554
ดาวน์โหลดเอกสาร
   โดยท่าน ผอ.วาสนา ไชยศึก

ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
กลุ่มสารการเรียนรู้
วัน เดือน ปี
1
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
20 พ.ย. 52
2
การงานอาชีพและเทคโนโลย
23 พ.ย. 52
3
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
23 พ.ย. 52
4
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
23 ธ.ค. 52
5
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
23 ธ.ค. 52
6
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
4 ม.ค. 53
7
วิทยาศาสตร์
14 ก.พ. 53
8
การงานอาชีพและเทคโนโลย
5 มิ.ย. 53
9
การงานอาชีพและเทคโนโลย
5 มิ.ย. 53
10
การลงระบบปฏิบัติการ Windows 7
การงานอาชีพและเทคโนโลย
5 มิ.ย. 53
 
 
   ภาพยนตร์สั้น
   พัฒนากิจกรรมลูกเสือ
ครูเสกสรรค์ สุวรรณสุข (ครูโอ)
โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา โทรศัพท์ : 0872245846 E-mail : seksan_suwannasuk@hotmail.com & seksan082@gmail.com
facebook : ครูเสกสรรค์ สุวรรณสุข