เวลาไม่เคยรอใคร

ครูเสกสรรค์ สุวรรณสุข
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
Email: seksan082@gmail.com
Phone: (087) 224-5846
Social Network ครูโอ

Webboard

แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ของเรา
วิทยาศาสตร์ของเรา
ภาษาไทยของเรา
สังคมศึกษาของเรา
การงานอาชีพของเรา
ภาษาต่างประเทศของเรา
สุขศึกษาพลศึกษาของเรา
ศิลปะของเรา
พัฒนาผู้เรียนของเรา
สหวิชา ดอทคอม

แบบสอบถาม Polls
คุณต้องการอบรมโปรแกรมใดมากที่สุด
Dreamweaver0%
PhP Nuke0%
Flash0%
Joomla0%
edmodo0%
Obec LMS0%
Other: (Please specify)0%
 

ลิงค์การศึกษา

เว็บไซต์สถานศึกษา

MV คนขอนแก่น

สถิติผู้เข้าชม

ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์...ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ข้อสอบวิชา คอมพิวเตอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ที่
ชื่อเรื่อง
ทดสอบ
ระดับชั้น
1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
ข้อสอบ pretest
ม.1-3
1.1
ข้อสอบที่ 1.1 ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์
ข้อสอบ
ม.1-3
1.2
ข้อสบอที่ 1.2 วิวัฒนาการของเครื่องคอมพิวเตอร์
ข้อสอบ
ม.1-3
1.3
ข้อสอบที่ 1.3 ประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์
ข้อสอบ
ม.1-3
2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์
ข้อสอบ pretest
ม.1-3
2.1
ข้อสอบที่ 2.1 การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
ข้อสอบ
ม.1-3
2.2
ข้อสอบที่ 2.2 หน่วยโครงสร้างพื้นฐานของคอมพิวเตอร์
ข้อสอบ
ม.1-3
2.3
ข้อสอบที่ 2.3 อุปกรณ์สนับสนุนการใช้งานคอมพิวเตอร์
ข้อสอบ
ม.1-3
3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ระบบตัวเลข ตรรกะและพีชคณิตบูลีน
ข้อสอบ pretest
ม.1-3
3.1
ข้อสอบที่ 3.1 ระบบตัวเลขที่ใช้ในคอมพิวเตอร์
ข้อสอบ
ม.1-3
3.2
ข้อสอบที่ 3.2 การแปลงเลขฐานของระบบตัวเลข
ข้อสอบ
ม.1-3
3.3
ข้อสอบที่่ 3.3 รหัสที่ใช้ในคอมพิวเตอร์
ข้อสอบ
ม.1-3
3.4
ข้อสอบที่ 3.4 ตรรกะหรือลอจิก
ข้อสอบ
ม.1-3
3.5
ข้อสอบที่ 3.5 การพิสูจน์ทางบูลีนลอจิก
ข้อสอบ
ม.1-3
4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การทำงานของเครื่องคอมฯและองค์ประกอบข้อมูล
ข้อสอบ pretest
ม.1-3
4.1
ข้อสอบที่ 4.1 เริ่มต้นการทำงานของคอมพิวเตอร์
ข้อสอบ
ม.1-3
4.2
ข้อสอบที่ 4.2 ชนิดของการประมวลผล
ข้อสอบ
ม.1-3
4.3
ข้อสอบที่ 4.3 องค์ประกอบของข้อมูล
ข้อสอบ
ม.1-
5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ซอฟต์แวร์
ข้อสอบ
ม.1-3
5.1
ข้อสอบที่ 5.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับซอฟต์แวร์
ข้อสอบ
ม.1-3
5.2
ข้อสอบที่ 5.2 โปรแกรมระบบหรือซอฟต์แวร์ระบบ
ข้อสอบ
ม.1-3
5.3
ข้อสอบที่ 5.3 ภาษาคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมภาษา
ข้อสอบ
ม.1-3
5.4
ข้อสอบที่ 5.4 โปรแกรมประยุกต์หรือซอฟต์แวร์ประยุกต์
ข้อสอบ
ม.1-3
5.5
ข้อสอบที่ 5.5 โปรแกรมช่วยในการจัดการระบบ
ข้อสอบ
ม.1-3
6
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การพัฒนาระบบ
ข้อสอบ
ม.1-3
6.1
ข้อสอบที่ 6.1 พีเพิลแวร์ (people ware)
ข้อสอบ
ม.1-3
6.2
ข้อสอบที่ 6.2 วงจรในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ข้อสอบ
ม.1-3
6.3
ข้อสอบที่ 6.3 ทิศทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ข้อสอบ
ม.1-3
7
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ระบบสารสนเทศ
ข้อสอบ
ม.1-3
7.1
ข้อสอบที่ 7.1 ระบบสารสนเทศ
ข้อสอบ
ม.1-3
7.2
ข้อสอบที่ 7.2 ประเภทของระบบสารสนเทศ
ข้อสอบ
ม.1-3
8
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ข้อสอบ
ม.1-3
8.1
ข้อสอบที่ 8.1 การสื่อสารข้อมูล
ข้อสอบ
ม.1-3
8.2
ข้อสอบที่ 8.2 องค์ประกอบของระบบการสื่อสารข้อมูล
ข้อสอบ
ม.1-3
8.3
ข้อสอบที่ 8.3 ชนิดของสัญญาณในการสื่อสารข้อมูล
ข้อสอบ
ม.1-3
8.4
ข้อสอบที่ 8.4 สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล
ข้อสอบ
ม.1-3
8.5
ข้อสอบที่ 8.5 การส่งข้อมูลแบบขนานและแบบอนุกรรม
ข้อสอบ
ม.1-3
8.6
ข้อสอบที่ 8.6 ทิศทางของการสื่อสารข้อมูล
ข้อสอบ
ม.1-3
8.7
ข้อสอบที่ 8.7 การเชื่อมต่อการสื่อสารข้อมูล
ข้อสอบ
ม.1-3
8.8
ข้อสอบที่ 8.8 เครื่อข่าย (Network)
ข้อสอบ
ม.1-3
8.9
ข้อสอบที่ 8.9 โปรโตคอล (Protocol)
ข้อสอบ
ม.1-3
8.10
ข้อสอบที่ 8.10 โครงสร้างของเครือข่าย (Network Topology)
ข้อสอบ
ม.1-3
8.11
ข้อสอบที่ 8.11 อุปกรณ์เครือข่าย (Network Device)
ข้อสอบ
ม.1-3
8.12
ข้อสอบที่ 8.12 ประเภทของเครือข่าย
ข้อสอบ
ม.1-3
9
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
ข้อสอบ pretest
ม.1-3
9.1
ข้อสอบที่ 9.1 ความหมายของอินเตอร์เน็ต
ข้อสอบ
ม.1-3
9.2
ข้อสอบที่ 9.2 ความเป็นมาของอินเตอร์เน็ต
ข้อสอบ
ม.1-3
9.3
ข้อสอบที่ 9.3 ประวัติอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย
ข้อสอบ
ม.1-3
9.4
ข้อสอบที่ 9.4 โปรโตคอลทีซีพี/ไอพี (TCP/IP)
ข้อสอบ
ม.1-3
9.5
ข้อสอบที่ 9.5 ไอพีแอดเดรส (IP Address)
ข้อสอบ
ม.1-3
9.6
ข้อสอบที่ 9.6 ระบบชื่อโดเมน (DNS: Domain Name System)
ข้อสอบ
ม.1-3
9.7
ข้อสอบที่ 9.7 การเชื่อนต่อเข้าสู่อินเตอร์เน็ต
ข้อสอบ
ม.1-3
9.8
ข้อสอบที่ 9.8 อินเตอร์เน็ตแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่
ข้อสอบ
ม.1-3
9.9
ข้อสอบที่ 9.9 บริการต่าง ๆ บนอินเตอร์เน็ต
ข้อสอบ
ม.1-3
9.10
ข้อสอบที่ 9.10 โลกของ World Wide Web และเว็บไซต์กับ URL
ข้อสอบ
ม.1-3
10
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่
ข้อสอบ pretest
ม.1-3
10.1
ข้อสอบที่ 10.1 เทคโนโลยีมมัลติเทียร์
ข้อสอบ
ม.1-3
10.2
ข้อสอบที่ 10.2 โครงสร้างการประมวลผลแบบกระจาย
ข้อสอบ
ม.1-3
10.3
ข้อสอบที่ 10.3 UML (Unified Modeling Language)
ข้อสอบ
ม.1-3
10.4
ข้อสอบที่ 10.4 IP Telephony
ข้อสอบ
ม.1-3
10.5
ข้อสอบที่ 10.5 XML และตระกูล Markup Language ทั้งหลาย
ข้อสอบ
ม.1-3
10.6
ข้อสอบที่ 10.6 WAP GPRs 2.5G และ 3G
ข้อสอบ
ม.1-3
10.7
ข้อสอบที่ 10.7 Web Service
ข้อสอบ
ม.1-3
10.8
ข้อสอบที่ 10.8 ธุกิจการค้าบนอินเตอร์เน็ต (Electronic Business)
ข้อสอบ
ม.1-3
11
หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 ผังและพื้นฐานการเขียนโปรแกรม
ข้อสอบ pretest
ม.1-3
11.1
ข้อสอบที่ 11.1 การเขียนโปรแกรมโครงสร้าง
ข้อสอบ
ม.1-3
11.2
ข้อสอบที่ 11.2 ฝังงาน (Flowchart)
ข้อสอบ
ม.1-3
11.3
ข้อสอบที่ 11.3 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
ข้อสอบ
ม.1-3
12
ข้อสอบ posttest คอมพิวเตอร์ ม.1-3
ข้อสอบ posttest
ม.1-3
ชุดเอกสารในกาารจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และวิชาอื่น ๆ
ปฏิทินการดำเนินงาน / การจัดการเรียนการสอน
คลิปสื่อการเรียนรู้...จากลูกศิษย์
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
กลุ่มสารการเรียนรู้
วัน เดือน ปี
1
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
20 พ.ย. 52
2
การงานอาชีพและเทคโนโลย
23 พ.ย. 52
3
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
23 พ.ย. 52
4
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
23 ธ.ค. 52
5
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
23 ธ.ค. 52
6
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
4 ม.ค. 53
7
วิทยาศาสตร์
14 ก.พ. 53
8
การงานอาชีพและเทคโนโลย
5 มิ.ย. 53
9
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
5 มิ.ย. 54
10
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
5 มิ.ย. 54
11
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
12 ม.ค. 55
12
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
12 ม.ค. 55
13
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
23 ม.ค. 55
14
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
23 ม.ค. 55
15
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
23 ม.ค. 55
สาระน่ารู้...จากครูเสกสรรค์ สุวรรณสุข (ครูโอ)
A-Z สู่ความเป็นครู
ตัวอักษรพยัญชนะในภาษาอังกฤษมี 26 ตัว ตัวอักษรเหล่านี้ คือหลัก 26 ประการที่จะเป็นเครื่องนำไปสู่
ความสำเร็จในวิชาชีพครู ครูเป็นผู้อบรมแนะนำอนุชนของโลก คุณมีคุณสมบัติครบ ทั้ง 26 ประการนี้ไหน คือ
A-Ambition
ทะเยอทะยานปรารถดี B-Books เด็กเรียนรู้จากหนังสือ C-Courtesy จงสุภาพต่อเด็ก ๆ
D-Discipline ระเบียบวินัยเป็นสิ่งจำเป็น E-Enthusias จงกระตือรือร้นในการงาน F-Family ครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญ
G-Games
จงเข้าร่วมในเกมต่างๆ H-Health ต้องมีสุขภาพดี I-Ideal สร้างและส่งเสริมความคิดใหม่ ๆ
J-Journey
จงเป็นนักเดินทางเพื่อพบเห็นสิ่งแปลกใหม่ K-Kindergarten แนะนำเด็กๆ ให้รู้จักส่ิงต่างๆ
L-Leniency จงแสดงความกรุณาปรานี M-Mind ระมัดระวังในการพูดN-Non-partisan จงวางตนเป็นกลาง
O-Order
จงเก็บเอกสารต่างๆให้เป็นระเบียบP-Patience ความอดทน Q-Question อย่าเมินเฉยต่อคำถามของเด็กๆ
R-Routine การทำงานประจำสม่ำเสมอ S-School ทำให้โรงเรียนเป็นที่น่าอยู่T-Trust พ่อแม่ของเด็กๆ ให้ไว้ใจคุณ
U-UniForm การลงโทษและให้รางวัลให้เสมอกัน V-Voice เสียงให้ไพเราะน่าฟัง W-Wardrobe อย่าพิถีพถันในเรื่อง
แต่งกายมากนัก X-X-cellence อย่ากดและบังคับเด็กมากไป Y-Youth จงถ่อมตัวและเป็นคนฉลาด
Z-Zest
คุณมีความภาคภูิมิใจในอาชีพของคุณหรือเปล่า
ร่วมแสดงความคิดเห็น‰

 

ข่าววิชาการ
an image

นางพรพรรณไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.)
แจ้งว่าสสวท. ได้จัดกิจกรรม
ออกอากาศ รายการพิเศษ
เนื่องในวันสถาปนา สสวท.
ครบรอบ ๔๐ ปี
เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ที่มา : วิชาการ.คอม

อบรม / พัฒนาบุคลากร
an image

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
ภาค ก
 
โค้งสุดท้้ายการติวสอบผู้บริหาร
สถานศึกษา ภาค ก. หลักสูตร
สรุปย่อ เนื้อหา วิเคราะห์ข้อสอบ.
ที่มา : ครูเซ็นเตอร์.เน็ต.

โปรแกรมเตรียมสู่ผู้บริหาร
สถานศึกษา
 
อบรมโปรแกรมเตรียมสู่ผู้บริหาร
สถานศึกษา (รอง/ผอ.สพป./ผอ.สพม.)
วันที่ 3-4 มีนาคม 2555
ณ โรงแรม
ตักสิลา จ.มหาสารคาม
ที่มา : บ้านสอบครู.คอม.

สอบบรรจุครู/ผู้บริหาร
an image

การนับหน่วยกิจวุฒิสอบครูที่มา : บ้านสอบครู.คอม
อบรมเตรียมสอบครูผู้ช่วย
: ชมรมพัฒนามาตรฐานฯ

สวัสดีครับ...จากใจครูโอ
ภาพยนต์สั้น

ผลงานวิชาการ/วิจัย
ภาพยนตร์สั้น
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แผนการจัดการเรียนรู้
เว็บไซต์แนะนำ
มุมนักเรียนน่ะครับ
โรงเรียนในฝันน่ะครับ
ห้องพักครูน่ะครับ
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA น่ะครับ
ห้องผู้บริหารน่ะครับ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างน่ะครับ
มุม Webmaster สพฐ.น่ะครับ
มุมศึกษานิเทศก์น่ะครับ
ทรทัศน์เพื่อการศึกษาน่ะครับ
การรับนักเรียนปี 2553
ประสบการณ์ตรง ครับ
ห้องเรียนทันข่าว
กำหนดสื่อ ครับ
โรงเรียนในฝัน ครับผม
Link น่าสนใจ
ชมรมน่าสนใจ
โรงเรียนมาตรฐานสากล
ศูนย์อาเซียน

น้ำมัน/พยากรณ์อากาศ
ติดตามแหล่งเรียนรู้

E-Book ต่างๆ
วิทยาศาสตร์กับครูโอ