เวลาไม่เคยรอใครƒ

ครูเสกสรรค์ สุวรรณสุข‚
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
Email: seksan082@gmail.com

Phone: (087) 224-5846
Social Network ครูโอ

Webboard

แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ของเรา
วิทยาศาสตร์ของเรา
ภาษาไทยของเรา
สังคมศึกษาของเรา
การงานอาชีพของเรา
ภาษาต่างประเทศของเรา
สุขศึกษาพลศึกษาของเรา
ศิลปะของเรา
พัฒนาผู้เรียนของเรา
สหวิชา ดอทคอม

แบบสอบถาม Polls
คุณต้องการอบรมโปรแกรมใดมากที่สุด
Dreamweaver0%
PhP Nuke0%
Flash0%
Joomla0%
edmodo0%
Obec LMS0%
Other: (Please specify)0%
 

ลิงค์การศึกษา

เว็บไซต์สถานศึกษา

MV คนขอนแก่น™

สถิติผู้เข้าชม
Free Web Counter

ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์...ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ข้อสอบวิชา คอมพิวเตอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ที่
ชื่อเรื่อง
ทดสอบ
ระดับชั้น
1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
ข้อสอบ pretest
ม.1-3
1.1
ข้อสอบที่ 1.1 ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์
ข้อสอบ
ม.1-3
1.2
ข้อสบอที่ 1.2 วิวัฒนาการของเครื่องคอมพิวเตอร์
ข้อสอบ
ม.1-3
1.3
ข้อสอบที่ 1.3 ประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์
ข้อสอบ
ม.1-3
2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์
ข้อสอบ pretest
ม.1-3
2.1
ข้อสอบที่ 2.1 การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
ข้อสอบ
ม.1-3
2.2
ข้อสอบที่ 2.2 หน่วยโครงสร้างพื้นฐานของคอมพิวเตอร์
ข้อสอบ
ม.1-3
2.3
ข้อสอบที่ 2.3 อุปกรณ์สนับสนุนการใช้งานคอมพิวเตอร์
ข้อสอบ
ม.1-3
3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ระบบตัวเลข ตรรกะและพีชคณิตบูลีน
ข้อสอบ pretest
ม.1-3
3.1
ข้อสอบที่ 3.1 ระบบตัวเลขที่ใช้ในคอมพิวเตอร์
ข้อสอบ
ม.1-3
3.2
ข้อสอบที่ 3.2 การแปลงเลขฐานของระบบตัวเลข
ข้อสอบ
ม.1-3
3.3
ข้อสอบที่่ 3.3 รหัสที่ใช้ในคอมพิวเตอร์
ข้อสอบ
ม.1-3
3.4
ข้อสอบที่ 3.4 ตรรกะหรือลอจิก
ข้อสอบ
ม.1-3
3.5
ข้อสอบที่ 3.5 การพิสูจน์ทางบูลีนลอจิก
ข้อสอบ
ม.1-3
4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การทำงานของเครื่องคอมฯและองค์ประกอบข้อมูล
ข้อสอบ pretest
ม.1-3
4.1
ข้อสอบที่ 4.1 เริ่มต้นการทำงานของคอมพิวเตอร์
ข้อสอบ
ม.1-3
4.2
ข้อสอบที่ 4.2 ชนิดของการประมวลผล
ข้อสอบ
ม.1-3
4.3
ข้อสอบที่ 4.3 องค์ประกอบของข้อมูล
ข้อสอบ
ม.1-
5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ซอฟต์แวร์
ข้อสอบ
ม.1-3
5.1
ข้อสอบที่ 5.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับซอฟต์แวร์
ข้อสอบ
ม.1-3
5.2
ข้อสอบที่ 5.2 โปรแกรมระบบหรือซอฟต์แวร์ระบบ
ข้อสอบ
ม.1-3
5.3
ข้อสอบที่ 5.3 ภาษาคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมภาษา
ข้อสอบ
ม.1-3
5.4
ข้อสอบที่ 5.4 โปรแกรมประยุกต์หรือซอฟต์แวร์ประยุกต์
ข้อสอบ
ม.1-3
5.5
ข้อสอบที่ 5.5 โปรแกรมช่วยในการจัดการระบบ
ข้อสอบ
ม.1-3
6
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การพัฒนาระบบ
ข้อสอบ
ม.1-3