คลังข้อสอบ
ID line : 0872245846
+ สพม.เขต 25
+ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
+ สพฐ.
+ สกอ.
+ รวมเว็บไซต์ราชการ
+ กระทรวงศึกษาธิการ
+

สวทช.

+

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

+ กระทรวงวิทยาศาสตร์
+ อุทยานวิทยาศาสตร์
+

สสวท.

+

Biology ศูนย์เทคโนโลยีฯ.

+

พสวท.

      
 
 
ระบบต่าง ๆ ของมนุษย์ : ดาวน์โหลด (iBooks for Mac) : (E-Book) (11/06/56)
 
แหล่งเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบต่าง ๆ ของมนุษย์
1
แหล่งเรียนรู้จาก E-Book
2
แหล่งเรียนรู้จาก slideshare เรื่อง ระบบต่าง ๆ ของมนุษย์
  2.1 ระบบย่อยอาหาร (digestive system)         2.2 ระบบไหลเวียนเลือด (circulartory system)
 
3
4
ดาวน์โหลดคำนำ สารบัญ
5
เอกสารประกอบการเรียนทั้งหมด :
 
 
 
             เอกสารชุดที่ 4 : ระบบหายใจ (Respiratory system)
 
 
 
             เอกสารชุดที่ 8 : ความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ และสารเสพติดกับการป้องกัน
 
6
แบบฝึกหัดประจำหน่วยการเรียนรู้ (สมุด):
 
 
 
 
 
 
 
 
             กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจที่ 9 : สารเสพติดกับการป้องกัน
 
6
แนวข้อสอบก่อนเรียนและหลังเรียน :
7
แนวข้อสอบทั้งหมด : ระบบย่อยอาหาร : ระบบไหลเวียนเลือด : ระบบหายใจ : ระบบขับถ่าย
                             : ระบบประสาท : พฤติกรรมตอบสนองต่อสิ่งเร้า : ระบบสืบพันธุ์
                             : ความสันพันธ์ของระบบต่างๆ : สารเสพติดกับการป้องกัน
8
คำสำคัญ (Keyword) หรือสมุดศัพท์ หน่วยการเรียนรู้ ระบบต่าง ๆ ของมนุษย์
9
แหล่งเรียนรู้จากเว็บไซต์อื่น : http://www.myfirstbrain.com/

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนที่นี่ทุกเรื่อง

แหล่งเรียนรู้ผ่าน youtube เรียงลำดับตามเรื่อง...ครับผม
 
สื่อการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบต่าง ๆ ของมนุษย์