เวลาไม่เคยรอใคร

ครูเสกสรรค์ สุวรรณสุข
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
Email: seksan082@gmail.com
Phone: (087) 224-5846
Social Network ครูโอ

Webboard

แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ของเรา
วิทยาศาสตร์ของเรา
ภาษาไทยของเรา
สังคมศึกษาของเรา
การงานอาชีพของเรา
ภาษาต่างประเทศของเรา
สุขศึกษาพลศึกษาของเรา
ศิลปะของเรา
พัฒนาผู้เรียนของเรา
สหวิชา ดอทคอม

แบบสอบถาม Polls
คุณต้องการอบรมโปรแกรมใดมากที่สุด
Dreamweaver0%
PhP Nuke0%
Flash0%
Joomla0%
edmodo0%
Obec LMS0%
Other: (Please specify)0%
 

ลิงค์การศึกษา

เว็บไซต์สถานศึกษา


MV คนขอนแก่น

สถิติผู้เข้าชม

ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์...ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ข้อสอบวิชา วิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ที่
ชื่อเรื่อง
ทดสอบ
ระดับชั้น
1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
ข้อสอบ pretest
ม.1
1.1
ข้อสอบที่ 1.1 หน่วยของสิ่งมีชีวิต (Cell)
ม.1
1.2
ข้อสอบที่ 1.2 กล้องจุลทรรศน์ (microscope)
ม.1
2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การดำรงชีวิตของพืช 1-2
ข้อสอบ pretest
ม.1
2.1
ข้อสอบที่ 2.1 ส่วนประกอบของพืช
ม.1
2.2
ข้อสอบที่ 2.2 การเจริญเติบโตของพืช
ข้อสอบ
ม.1
2.3
ข้อสอบที่ 2.3 การสร้างอาหารของพืช
ข้อสอบ
ม.1
2.4
ข้อสอบที่ 2.4 การลำเลียงในพืช
ข้อสอบ
ม.1
2.5
ข้อสอบที่ 2.5 การตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า
ข้อสอบ
ม.1
2.6
ข้อสอบที่ 2.6 การสืบพันธุ์ของพืช
ข้อสอบ
ม.1
3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารและการจำแนก
ข้อสอบ pretest
ม.1
3.1
ข้อสอบที่ 3.1 สสารและสาร
ข้อสอบ
ม.1
3.2
ข้อสอบที่ 3.2 การจำแนกประเภทของสาร
ข้อสอบ
ม.1
3.3
ข้อสอบที่่ 3.3 สารกับการจัดเรียงอนุภาค
ข้อสอบ
ม.1
4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สารละลาย
ข้อสอบ pretest
ม.1
4.1
ข้อสอบที่ 4.1 สมบัติของสารละลาย
ข้อสอบ
ม.1
4.2
ข้อสอบที่ 4.2 ความเข้มข้นของสารละลาย
ข้อสอบ
ม.1
4.3
ข้อสอบที่ 4.3 การเตรียมสารละลาย
ข้อสอบ
ม.1
5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สารละลายกรด-เบส
ข้อสอบ
ม.1
5.1
ข้อสอบที่ 5.1 ความเป็นกรด-เบส ของสารในชีวิตประจำวัน
ข้อสอบ
ม.1
5.2
ข้อสอบที่ 5.2 สมบัติของสารละลายกรด-เบส
ข้อสอบ
ม.1
5.3
ข้อสอบที่ 5.3 ค่า pH กับความเป็นกรด-เบสของสาร
ข้อสอบ
ม.1
5.4
ข้อสอบที่ 5.4 อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส
ข้อสอบ
ม.1
5.5
ข้อสอบที่ 5.5 สารละลายกรด-เบสในชีวิตประจำวันและสิ่งแวดล้อม
ข้อสอบ
ม.1
6
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ปริมาณทางฟิสิกส์และการเคลื่อนที่ของวัตถุ
ข้อสอบ
ม.1
6.1
ข้อสอบที่ 6.1 ปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์
ข้อสอบ
ม.1
6.2
ข้อสอบที่ 6.2 การเคลื่อนที่ของวัตถุ
ข้อสอบ
ม.1
6.3
ข้อสอบที่ 6.3 การกระจัด ความเร็ว และอัราเร็ว
ข้อสอบ
ม.1
7
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 พลังงานความร้อน
ข้อสอบ
ม.1
7.1
ข้อสอบที่ 7.1 พลังงานความร้อน
ข้อสอบ
ม.1
7.2
ข้อสอบที่ 7.2 การถ่ายโอนพลังงานความร้อน
ข้อสอบ
ม.1
7.3
ข้อสอบที่ 7.3 สมดุลความร้อน
ข้อสอบ
ม.1
8
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 บรรยากาศ
ข้อสอบ
ม.1
8.1
ข้อสอบที่ 8.1 บรรยากาศ
ข้อสอบ
ม.1
8.2
ข้อสอบที่ 8.2 สมบัติของอากาศ
ข้อสอบ
ม.1
8.3
ข้อสอบที่ 8.3 เมฆ หมอก และน้ำค้าง
ข้อสอบ
ม.1
8.4
ข้อสอบที่ 8.4 ฝน
ข้อสอบ
ม.1
8.5
ข้อสอบที่ 8.5 ลมและพายุ
ข้อสอบ
ม.1
8.6
ข้อสอบที่ 8.6 การพยากรณ์อากาศ
ข้อสอบ
ม.1
8.7
ข้อสอบที่ 8.7 การเปลี่ยนแปลงอุณภูมิของโลก
ข้อสอบ
ม.1
8.8
ข้อสอบที่ 8.8 ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศและวิธีป้องกัน
ข้อสอบ
ม.1
9
ข้อสอบ Posttest วิทยาศาสตร์ ม.1
ข้อสอบ posttest
ม.1
 
ข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ที่
ชื่อเรื่อง
ทดสอบ
ระดับชั้น
1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อาหารกับการดำรงชีวิต
ม.2
1.1
ข้อสอบที่ 1.1 อาหารและสารอาหาร
ม.2
1.2
ข้อสอบที่ 1.2 ความต้องการอาหารและพลังงานของร่างกาย
ม.2
1.3
ข้อสอบที่ 1.3 สารปนเปือนและการรับประทานอาหารให้ถูกสัดส่วน
ม.2
1.4
ข้อสอบที่ 1.4 สารชีวโมเลกุล
ม.2
2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบต่าง ๆ ของมนุษย์
ม.2
2.1
ข้อสอบที่ 2.1 ระบบย่อยอาหาร
ม.2
2.2
ข้อสอบที่ 2.2 ระบบไหลเวียนเลือด
ม.2
2.3
ข้อสอบที่ 2.3 ระบบหายใจ
ม.2
2.4
ข้อสอบที่ 2.4 ระบบกำจัดของเสีย
ม.2
2.5
ข้อสอบที่ 2.5 ระบบประสาท
ม.2
2.6
ข้อสอบที่ 2.6 พฤติกรรมตอบสนองของมนุษย์ต่อสิ่งเร้า
ม.2
2.7
ข้อสอบที่ 2.7 ระบบสืบพันธุ์
ม.2
2.8
ข้อสอบที่ 2.8 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์
                  และการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ม.2
2.9
ข้อสอบที่ 2.9 สารเสพติดกับการป้องกัน
ม.2
3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ระบบต่าง ๆ ของสัตว์
ม.2
3.1
ข้อสอบที่ 3.1 ระบบย่อยอาหาร
ม.2
3.2
ข้อสอบที่ 3.2 ระบบไหลเวียนเลือด
ม.2
3.3
ข้อสอบที่ 3.3 ระบบหายใจ
ม.2
3.4
ข้อสอบที่ 3.4 ระบบขับถ่าย
ม.2
3.5
ข้อสอบที่ 3.5 ระบบสืบพันธุ์
ม.2
3.6
ข้อสอบที่ 3.6 การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์
ม.2
4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เทคโนโลยีชีวภาพ
ม.2
4.1
ข้อสอบที่ 4.1 การผสมเทียม
ม.2
4.2
ข้อสอบที่ 4.2 การถ่่ายฝากตัวอ่อน
ม.2
4.3
ข้อสอบที่ 4.3 พันธุวิศวกรรม
ม.2
4.4
ข้อสอบที่ 4.4 การโคลน
ม.2
4.5
ข้อสอบที่ 4.5 ประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพ
ม.2
5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ธาตุและสารประกอบ
ม.2
5.1
ข้อสอบที่ 5.1 ธาตุ
ม.2
5.2
ข้อสอบที่ 5.2 คุณสมบัติของธาตุ
ม.2
5.3
ข้อสอบที่ 5.3 เลขมวล เลขอะตอม สัญลักษณ์ธาตุและการจัดเรียง e-
ม.2
5.4
ข้อสอบที่ 5.4 สารประกอบ
ม.2
5.5
ข้อสอบที่ 5.5 ประโยชน์ของธาตุและสารประกอบ
ม.2
6
หน่วยการเรียนรู้ี่ที่ 6 การแยกสาร
ม.2
6.1
ข้อสอบที่ 6.1 การกรอง
ม.2
6.2
ข้อสอบที่ 6.2 การตกผลึก
ม.2
6.3
ข้อสอบที่ 6.3 การกลั่นแบบธรรมดา
ม.2
6.4
ข้อสอบที่ 6.4 การกลั่นแยกลำดับส่วน
ม.2
6.5
ข้อสอบที่ 6.5 การสกัดโดยการกลั่นด้วยไอน้ำ
ม.2
6.6
ข้อสอบที่ 6.6 การสกัดด้วยการทำละลาย
ม.2
6.7
ข้อสอบที่ 6.7 การแยกโดยวิธีโครมาโทกราฟี
ม.2
6.8
ข้อสอบที่ 6.8 การแยกโดยวิธีการอย่างง่าย
ม.2
7
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ม.2
7.1
ระบบกับการเปลี่ยนแปลง
ม.2
7.2
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ม.2
7.3
การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย
ม.2
8
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 แรงและแรงลัพธ์
ม.2
8.1
ความหมายของแรง
ม.2
8.2
แรงลัพธ์
ม.2
9
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 แสงกับการมองเห็น
ม.2
9.1
ธรรมชาติของแสง
ม.2
9.2
การเกิดภาพจากกระจกและเลนส์
ม.2
9.3
ทัศนูปกรณ์
ม.2
9.4
แสงกับการมองเห็น
ม.2
10
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 โลกของเรา
ข้อสอบ pretest
ม.2
10.1
ส่วนประกอบของโลก
ข้อสอบ
ม.2
10.2
ทรัพยากรหิน
ข้อสอบ
ม.2
10.3
ทรัพยากรแร่
ข้อสอบ
ม.2
10.4
ทรัพยากรดิน
ข้อสอบ
ม.2
10.5
ทรัพยากรน้ำ
ข้อสอบ
ม.2
11
หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
ข้อสอบ pretest
ม.2
12
หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 สารละลาย (Solution)
ม.2
12.1
องค์ประกอบของสารละลายและปัจจัยที่มีผล่อสภาพละลายได้
ข้อสอบ
ม.2
12.2
ความเข้มข้นองสารละลาย
ข้อสอบ
ม.2
13
หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 งานและพลังงาน (Work and Energy)
ม.2
13.1
งาน กำลัง และเครื่องกลอย่างง่าย
ข้อสอบ
ม.2
13.2
พลังงานกลและกฎการอนุรักษ์พลังงาน
ข้อสอบ
ม.2
14
ข้อสอบ posttest วิทยาศาสตร์ ม.2
ข้อสอบ posttest
ม.2
       
ข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่
ชื่อเรื่อง
ทดสอบ
ระดับชั้น
1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
ข้อสอบ pretest
ม.3
1.1
ข้อสอบที่ 1.1 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ข้อสอบ
ม.3
1.2
ข้อสอบที่ 1.2 ความผิดปกติเกิดจากลักษณะทางพันธุกรรม
ข้อสอบ
ม.3
1.3
ข้อสอบที่ 1.3 กฎของเมนเดล
ข้อสอบ
ม.3
1.4
ข้อสอบที่ 1.4 ลักษณะของพันธุ์แท้กับพันธุ์ทาง
ข้อสอบ
ม.3
1.5
ข้อสอบที่ 1.5 ความหลากหลายของพืชและสัตว์ในท้องถิ่น
ข้อสอบ
ม.3
1.6
ข้อสอบที่ 1.6 ความก้าวหน้าและผลของเทคโนโลยีชีวภาพ
ข้อสอบ
ม.3
2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม และทรัพยากร
ข้อสอบ pretest
ม.3
2.1
ข้อสอบที่ 2.1 ระบบนิเวศ
ข้อสอบ
ม.3
2.2
ข้อสอบที่ 2.2 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ข้อสอบ
ม.3
2.3
ข้อสอบที่ 2.3 การใช้ทรัพยากรธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อสอบ
ม.3
3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ไฟฟ้า
ข้อสอบ pretest
ม.3
3.1
ข้อสอบที่ 3.1 การผลิตกระแสไฟฟ้า
ข้อสอบ
ม.3
3.2
ข้อสอบที่ 3.2 ความต่างศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และความต้านทาน
ข้อสอบ
ม.3
3.3
ข้อสอบที่ 3.3 วงจรไฟฟ้าในบ้าน
ข้อสอบ
ม.3
3.4
ข้อสอบที่ 3.4 เครื่องใช้ไฟฟ้า
ข้อสอบ
ม.3
3.5
ข้อสอบที่ 3.5 การคำนวณไฟฟ้า
ข้อสอบ
ม.3
4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
ข้อสอบ pretest
ม.3
4.1
ข้อสอบที่ 4.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์
ข้อสอบ
ม.3
4.2
ข้อสอบที่ 4.2 ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ข้อสอบ
ม.3
4.3
ข้อสอบที่ 4.3 วงจรอิเล็กทรอนิกส์
ข้อสอบ
ม.3
5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 งานและพลังงาน
ข้อสอบ pretest
ม.3
5.1
ข้อสอบที่ 5.1 งาน
ข้อสอบ
ม.3
5.2
ข้อสอบที่ 5.2 พลังงาน
ข้อสอบ
ม.3
6
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ
ข้อสอบ pretest
ม.3
6.1
ข้อสอบที่ 6.1 แรงชนิดต่าง ๆ ที่ควรรู้จัก
ข้อสอบ
ม.3
6.2
ข้อสอบที่ 6.2 แรงเสียดทาน
ข้อสอบ
ม.3
6.3
ข้อสอบที่ 6.3 โมเมนต์
ข้อสอบ
ม.3
6.4
ข้อสอบที่ 6.4 แรงพยุง
ข้อสอบ
ม.3
6.5
ข้อสอบที่ 6.5 ความเร่ง
ข้อสอบ
ม.3
6.6
ข้อสอบที่ 6.6 ผลของแรงลัพธ์
ข้อสอบ
ม.3
6.7
ข้อสอบที่ 6.7 ผลของแรงที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ
ข้อสอบ
ม.3
7
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เอกภพ
ข้อสอบ pretest
ม.3
7.1
ข้อสอบที่ 7.1 ระบบสุริยะ
ข้อสอบ
ม.3
7.2
ข้อสอบที่ 7.2 ดาวฤกษ์
ข้อสอบ
ม.3
7.3
ข้อสอบที่ 7.3 กาแล็กซี
ข้อสอบ
ม.3
7.4
ข้อสอบที่ 7.4 เอกภพ
ข้อสอบ
ม.3
7.5
ข้อสอบที่ 7.5 แผนที่ดาว
ข้อสอบ
ม.3
7.6
ข้อสอบที่ 7.6 เทคโนโลยีอวกาศ
ข้อสอบ
ม.3
8
ข้อสอบ posttest วิทยาศาสตร์ ม.3
ข้อสอบ posttest
ม.2
       
ปฏิทินการดำเนินงาน / การจัดการเรียนการสอน
คลิปสื่อการเรียนรู้...จากลูกศิษย์
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
กลุ่มสารการเรียนรู้
วัน เดือน ปี
1
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
20 พ.ย. 52
2
การงานอาชีพและเทคโนโลย
23 พ.ย. 52
3
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
23 พ.ย. 52
4
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
23 ธ.ค. 52
5
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
23 ธ.ค. 52
6
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
4 ม.ค. 53
7
วิทยาศาสตร์
14 ก.พ. 53
8
การงานอาชีพและเทคโนโลย
5 มิ.ย. 53
9
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
5 มิ.ย. 54
10
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
5 มิ.ย. 54
11
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
12 ม.ค. 55
12
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
12 ม.ค. 55
13
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
23 ม.ค. 55
14
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
23 ม.ค. 55
15
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
23 ม.ค. 55
สาระน่ารู้...จากครูเสกสรรค์ สุวรรณสุข (ครูโอ)
A-Z สู่ความเป็นครู
ตัวอักษรพยัญชนะในภาษาอังกฤษมี 26 ตัว ตัวอักษรเหล่านี้ คือหลัก 26 ประการที่จะเป็นเครื่องนำไปสู่
ความสำเร็จในวิชาชีพครู ครูเป็นผู้อบรมแนะนำอนุชนของโลก คุณมีคุณสมบัติครบ ทั้ง 26 ประการนี้ไหน คือ
A-Ambition
ทะเยอทะยานปรารถดี B-Books เด็กเรียนรู้จากหนังสือ C-Courtesy จงสุภาพต่อเด็ก ๆ
D-Discipline ระเบียบวินัยเป็นสิ่งจำเป็น E-Enthusias จงกระตือรือร้นในการงาน F-Family ครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญ
G-Games
จงเข้าร่วมในเกมต่างๆ H-Health ต้องมีสุขภาพดี I-Ideal สร้างและส่งเสริมความคิดใหม่ ๆ
J-Journey
จงเป็นนักเดินทางเพื่อพบเห็นสิ่งแปลกใหม่ K-Kindergarten แนะนำเด็กๆ ให้รู้จักส่ิงต่างๆ
L-Leniency จงแสดงความกรุณาปรานี M-Mind ระมัดระวังในการพูดN-Non-partisan จงวางตนเป็นกลาง
O-Order
จงเก็บเอกสารต่างๆให้เป็นระเบียบP-Patience ความอดทน Q-Question อย่าเมินเฉยต่อคำถามของเด็กๆ
R-Routine การทำงานประจำสม่ำเสมอ S-School ทำให้โรงเรียนเป็นที่น่าอยู่T-Trust พ่อแม่ของเด็กๆ ให้ไว้ใจคุณ
U-UniForm การลงโทษและให้รางวัลให้เสมอกัน V-Voice เสียงให้ไพเราะน่าฟัง W-Wardrobe อย่าพิถีพถันในเรื่อง
แต่งกายมากนัก X-X-cellence อย่ากดและบังคับเด็กมากไป Y-Youth จงถ่อมตัวและเป็นคนฉลาด
Z-Zest
คุณมีความภาคภูิมิใจในอาชีพของคุณหรือเปล่า

 

ข่าววิชาการ
an image

นางพรพรรณไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.)
แจ้งว่าสสวท. ได้จัดกิจกรรม
ออกอากาศ รายการพิเศษ
เนื่องในวันสถาปนา สสวท.
ครบรอบ ๔๐ ปี
เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ที่มา : วิชาการ.คอม

อบรม / พัฒนาบุคลากร
an image

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
ภาค ก
 
โค้งสุดท้้ายการติวสอบผู้บริหาร
สถานศึกษา ภาค ก. หลักสูตร
สรุปย่อ เนื้อหา วิเคราะห์ข้อสอบ.
ที่มา : ครูเซ็นเตอร์.เน็ต.

โปรแกรมเตรียมสู่ผู้บริหาร
สถานศึกษา
 
อบรมโปรแกรมเตรียมสู่ผู้บริหาร
สถานศึกษา (รอง/ผอ.สพป./ผอ.สพม.)
วันที่ 3-4 มีนาคม 2555
ณ โรงแรม
ตักสิลา จ.มหาสารคาม
ที่มา : บ้านสอบครู.คอม

สอบบรรจุครู/ผู้บริหาร
an image

การนับหน่วยกิจวุฒิสอบครูที่มา : บ้านสอบครู.คอม
อบรมเตรียมสอบครูผู้ช่วย
: ชมรมพัฒนามาตรฐานฯ

สวัสดีครับ...จากใจครูโอ
ภาพยนต์สั้น

ผลงานวิชาการ/วิจัย
ภาพยนตร์สั้น
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แผนการจัดการเรียนรู้
เว็บไซต์แนะนำ
มุมนักเรียนน่ะครับ
โรงเรียนในฝันน่ะครับ
ห้องพักครูน่ะครับ
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA น่ะครับ
ห้องผู้บริหารน่ะครับ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างน่ะครับ
มุม Webmaster สพฐ.น่ะครับ
มุมศึกษานิเทศก์น่ะครับ
ทรทัศน์เพื่อการศึกษาน่ะครับ
การรับนักเรียนปี 2553
ประสบการณ์ตรง ครับ
ห้องเรียนทันข่าว
กำหนดสื่อ ครับ
โรงเรียนในฝัน ครับผม
Link น่าสนใจ
ชมรมน่าสนใจ
โรงเรียนมาตรฐานสากล
ศูนย์อาเซียน

น้ำมัน/พยากรณ์อากาศ
ติดตามแหล่งเรียนรู้

E-Book ต่างๆ
วิทยาศาสตร์กับครูโอ