คลังข้อสอบ
ID line : 0872245846
+ สพม.เขต 25
+ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
+ สพฐ.
+ สกอ.
+ รวมเว็บไซต์ราชการ
+ กระทรวงศึกษาธิการ
+

สวทช.

+

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

+ กระทรวงวิทยาศาสตร์
+ อุทยานวิทยาศาสตร์
+

สสวท.

+

Biology ศูนย์เทคโนโลยีฯ.

+

พสวท.

      
 
 
ระบบต่าง ๆ ของสัตว์ : ดาวน์โหลด (iBooks for Mac)(E-Book) (31/06/57)
                                       
แหล่งเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ระบบต่าง ๆ ของสัตว์
1
แหล่งเรียนรู้จาก E-Book
2
แหล่งเรียนรู้จาก slideshare เรื่อง ระบบต่าง ๆ ของสัตว์
3
4
ดาวน์โหลดคำนำ สารบัญ
5
เอกสารประกอบการเรียนทั้งหมด :
            เอกสารชุดที่ 1 : Concept Maps และข้อสอบก่อนเรียน
             เอกสารชุดที่ 2 : ระบบย่อยอาหาร (Digestive System)
           เอกสารชุดที่ 3 : ระบบไหลเวียนเลือด (Circulatory System)
           เอกสารชุดที่ 4 : ระบบหายใจ (Respiratiry System)
           เอกสารชุดที่ 5 : ระบบขับถ่าย (Excretory System)
           เอกสารชุดที่ 6 : ระบบสืบพันธุ์ (Reproductive System)
             เอกสารชุดที่ 7 : พฤติกรรมการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์
             แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย : ระบบต่างๆ ของสัตว์
6
แบบฝึกหัดประจำหน่วยการเรียนรู้ (สมุด):
 
 
 
 
             กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจที่ 5 : การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์
 
6
แนวข้อสอบก่อนเรียน และหลังเรียน
7
แนวข้อสอบทั้งหมด : ระบบย่อยอาหาร : ระบบไหลเวียนเลือด : ระบบหายใจ : ระบบขับถ่าย
                            : ระบบสืบพันธุ์ : การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์
8
คำสำคัญ (Keyword) หรือสมุดศัพท์ หน่วยการเรียนรู้ ระบบต่าง ๆ ของสัตว์
9
แหล่งเรียนรู้จากเว็บไซต์อื่น : http://www.myfirstbrain.com/

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนที่นี่ทุกเรื่อง

แหล่งเรียนรู้ผ่าน youtube เรียงลำดับตามเรื่อง...ครับผม
 
สื่อการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ระบบต่าง ๆ ของสัตว์