เวลาไม่เคยรอใคร

ครูเสกสรรค์ สุวรรณสุข
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
Email: seksan082@gmail.com
Phone: (087) 224-5846
Social Network ครูโอ

Webboard

แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ของเรา
วิทยาศาสตร์ของเรา
ภาษาไทยของเรา
สังคมศึกษาของเรา
การงานอาชีพของเรา
ภาษาต่างประเทศของเรา
สุขศึกษาพลศึกษาของเรา
ศิลปะของเรา
พัฒนาผู้เรียนของเรา
สหวิชา ดอทคอม

แบบสอบถาม Polls
คุณต้องการอบรมโปรแกรมใดมากที่สุด
Dreamweaver0%
PhP Nuke0%
Flash0%
Joomla0%
edmodo0%
Obec LMS0%
Other: (Please specify)0%
 

ลิงค์การศึกษา

เว็บไซต์สถานศึกษา

MV คนขอนแก่น

การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

สถิติผู้เข้าชม

ครูเสกสรรค์ สุวรรณสุข กับ Google App for Education
 
แหล่งเรียนรู้ Googel App for Education
ที่
เรื่อง
ลิ้งค์แหล่งเรียนรู้
แหล่งที่มา
1
คู่มือการสร้าง Google site (pdf file)
คุณจารุณี สินชัยโรจน์กุล (เก๋)
2
คู่มือการสร้าง Google site (youtube)
3
วิดีโอเรียนรู้เพิ่มเติม 11 หัวข้อ
4
ชุมชนออนไลน์ (สอบถามและแบ่งปัน)
5
แนะนำ Google App ในมหาวิทยาลัย
สถาบันการศึกษาสามารถติดตั้ง Google App for Education ด้วยตนเองได้อย่างไร
การติดตั้ง Google Apps for Education และการตั้งค่า DNS เพื่อใช้งาน ด้วยตนเอง
http://goo.gl/60RDXi โดย บริษัท ดอท อะไร จำกัด www.dotarai.com
แหล่งเรียนรู้ Google App for Education ผลงานคณะครู อาจารย์ต่างๆ
ที่
ชื่อเรื่อง
ผู้แต่ง / เจ้าของผลงาน
1
นายนรศิษฏ์ เปล่งรัศมี 
2
คณกรณ์ หอศิริธรรม 
3
อาจารย์ธงชัย วิไลวิทย์ 
4
CRM 
5
นายเอกวิทย์ สิทธิวะ และนางสาววรชนันท์ ชูทอง 
6
ครูเอกรินทร์ ศรีผ่อง 
7
ครูพงษ์ศักดิ์ มั่นหมาย
8
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
9
Supatra Thomya 
10
ครูจตุรภัทร ประทุม 
11
วีรชาติ มาตรหลุบเลา 
12
ครูอภิวัฒน์ วงศ์กัณหา
13
ครูอภิวัฒน์ วงศ์กัณหา 
14
CRM Charity Foundation 
15
ผอ.มานิส สลางสิงห์ 
16
ครูจันทร์จิรา ขอจงกลาง 
17
ครูน้อมจิตร เฉลยไกร (ครูต่าย) 
18
CRM Charity Foundation 
19
CRM Charity Foundation 
20
CRM Charity Foundation 
21
Jarunee Sinchairojkul / Supachai Sasikanok 
วิดีโอสอนการใช้งาน Google Apps for Education trics and tips
ปฏิทินการดำเนินงาน / การจัดการเรียนการสอน
Google App for Education โดยครูเสกสรรค์ สุวรรณสุข
ที่
ชื่อเรื่อง
PPT
ลิงค์เอกสาร
วัน เดือน ปี
1
อาหารกับการดำรงชีวิต
ปก เอกสาร
20 พ.ค. 2558
2
ระบบต่างๆ ของมนุษย์
 
ปก เอกสาร
2 ก.ค. 2558
 
2.1 ระบบย่อยอาหาร (Digestie System)
2 ก.ค. 2558
 
2.2 ระบบไหลเวียนเลือด (Circulatory System)
4 ก.ค. 2558
 
2.3 ระบบหายใจ (Respiratory System)
14 ก.ค. 2558
 
2.5 ระบบขับถ่าย (Excretory System)
16 ก.ค. 2558
 
2.6 ระบบประสาท (Nervous System)
18 ก.ค. 2558
 
2.7 ระบบสืบพันธุ์ (Reproduction System)
30 ก.ค. 2558
3
ระบบต่างๆ ของสัตว์
ปก เอกสาร
2 ส.ค. 2558
4
เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnogogy)
ปก เอกสาร
2 ส.ค. 2558
5
แสงและการมองเห็น
ปก เอกสาร
17 ส.ค. 2558
6
ธาตุและสารประกอบ
ปก เอกสาร
20 ต.ค. 2557
7
การแยกสาร
ปก เอกสาร
29 พ.ย. 2558
8
การเกิดปฏิกิริยาเคมี
ปก เอกสาร
11 ธ.ค. 2558
9
แรงและแรงลัพธ์
คลิ๊กลิงค์
ปก เอกสาร
ปรับปรุง
10
โลกของเรา
คลิ๊กลิงค์
ปก เอกสาร
ปรับปรุง
บันทึกการมาเรียนและคะแนนต่างๆ (การจัดการเรียนการสอน)
ที่
รายวิชา
ระดับชั้น
ห้อง
ลิ้งค์
1
วิทยาศาสตร์ 3 รหัสวิชา ว 22101
ม.2
ม.2/6,2/9,2/11,2/12,2/16
2
สส.เสริมวิทยาศาสตร์
ม.2
ม.2/12
คลิ๊กลิงค์
3
กิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์
ม.2
ม.2/1-2/16
4
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ม.2
ม.2/1
คลิ๊กลิงค์
5
กิจกรรมหน้าเสาธงและโฮมรูม
ม.2
ม.2/6
Google App for Education วิชา วิทยาศาสตร์ 3-4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
สวัสดีครับ...จากใจครูโอ
ภาพยนต์สั้น

ผลงานวิชาการ/วิจัย
ภาพยนตร์สั้น
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แผนการจัดการเรียนรู้
เว็บไซต์แนะนำ
สำนักพัฒนากิจการนักเรียนน่ะครับ
โรงเรียนในฝันน่ะครับ
ห้องพักครูน่ะครับ
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA น่ะครับ
ห้องผู้บริหารน่ะครับ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างน่ะครับ
มุม Webmaster สพฐ.น่ะครับ
มุมศึกษานิเทศก์น่ะครับ
ทรทัศน์เพื่อการศึกษาน่ะครับ
การรับนักเรียนปี 2553
ประสบการณ์ตรง ครับ
ห้องเรียนทันข่าว
กำหนดสื่อ ครับ
โรงเรียนในฝัน ครับผม
Link น่าสนใจ
ชมรมน่าสนใจ
โรงเรียนมาตรฐานสากล
ศูนย์อาเซียน

น้ำมัน/พยากรณ์อากาศ
ติดตามแหล่งเรียนรู้

E-Book ต่างๆ
วิทยาศาสตร์กับครูโอ