คลังข้อสอบ
ID line : 0872245846
+ สพม.เขต 25
+ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
+ สพฐ.
+ สกอ.
+ รวมเว็บไซต์ราชการ
+ กระทรวงศึกษาธิการ
+

สวทช.

+

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

+ กระทรวงวิทยาศาสตร์
+ อุทยานวิทยาศาสตร์
+

สสวท.

+

Biology ศูนย์เทคโนโลยีฯ.

+

พสวท.

      
 
 
การเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ดาวน์โหลด (iBooks for Mac)(E-Book) (25/11/57)
                                       
แหล่งเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิดปฏิกิริยาเคมี
1
แหล่งเรียนรู้จาก E-Book
2
แหล่งเรียนรู้จาก slideshare เรื่อง การเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิดปฏิกิริยาเคมี
3
4
ดาวน์โหลดคำนำ สารบัญ
5
เอกสารประกอบการเรียนทั้งหมด :
            เอกสารชุดที่ 1 : ผังมโนทัศน์ (Concept Maps) และข้อสอบก่อนเรียน
            เอกสารชุดที่ 2 : ระบบกับการเปลี่ยนแปลง
            เอกสารชุดที่ 3 : พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี
            เอกสารชุดที่ 4 : การใช้สารเคมีได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
            เอกสารชุดที่ 5 : แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้
6
แบบฝึกหัดประจำหน่วยการเรียนรู้ (สมุด):
7
แนวข้อสอบก่อนเรียน และหลังเรียน
8
แนวข้อสอบทั้งหมด : ระบบกับการเปลี่ยนแปลง  :  พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี
                            : การใช้สารเคมีได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
9
คำสำคัญ (Keyword) หรือสมุดศัพท์ หน่วยการเรียนรู้ การเกิดปฏิกิริยาเคมี
10
แหล่งเรียนรู้จากเว็บไซต์อื่น : http://www.myfirstbrain.com/

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนที่นี่ทุกเรื่อง

แหล่งเรียนรู้ผ่าน youtube เรียงลำดับตามเรื่อง...ครับผม
 
สื่อการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเกิดปฏิกิริยาเคมี