หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 โลกของเรา
  dddddddddddddddddddddddddddddddddddd