หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ธาตุและสารประกอบ
  dddddddddddddddddddddddddddddddddddd