หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แรงและแรงลัพธ์
  dddddddddddddddddddddddddddddddddddd